Ważne informacje

Ważne informacje

Lecznictwo uzdrowiskowe – aneksowanie umów na 2021r

09.11.2020

ANEKSOWANIE UMÓW NA 2021 ROK W RODZAJU

LECZNICTWO UZDROWISKOWE

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach uprzejmie informuje Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2021 rok.

Aktualizację należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

W celu przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:

1. uaktualnienia informacji o potencjale w Portalu SZOI;

2. wygenerowania i pobrania aktualnej wersji profilu świadczeniodawcy;

3. pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich;

4. pobrania i zainstalowania aplikacji ofertowej NFZ-KO, następnie zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na 2020 rok;

5. przygotowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej, zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje: wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”, nazwę i adres świadczeniodawcy;

6. wydrukowania formularza ofertowego zgodnego z ofertą elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy;

7. umieszczenia wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:

a) wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”

b) nazwę i adres świadczeniodawcy.

Świętokrzyski OW NFZ w Kielcach dokona weryfikacji przekazanych przez Państwa danych aktualizacyjnych pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w w/w rodzaju i danym zakresie świadczeń.

Pozytywny wynik tej weryfikacji skutkować będzie przygotowaniem i przekazaniem Państwu aneksu do umowy, zawierającego w szczególności ustalenie kwoty zobowiązania Funduszu wobec Świadczeniodawcy w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Ponadto informujemy, że wraz z ofertą aktualizacyjną należy przesłać kopię wymienionej dokumentacji oraz wniosek w sprawie rachunku bankowego wygenerowany z systemu informatycznego do obowiązującej umowy.

 

Uwaga!

W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą.

Dokumentację aktualizacyjną należy przesłać pocztą na adres: Świętokrzyski OW NFZ, ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce w terminie do dnia 18 listopada 2020 roku.

 

 

Pliki do pobrania
Źródło: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego