Ważne informacje

Ważne informacje

Zmiany dotyczące testów diagnostycznych w kierunku obecności wirusa SARSCoV- 2 (zarządzenie nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia)

27.12.2021

Zarządzeniem nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23.12.2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 1 stycznia 2022 roku wprowadzone zostały nowe zmiany dotyczące rozliczania i finansowania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2

Zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2021 r., znak: DLU.736.623.2021.KB od dnia 1 stycznia 2022 r. finansowanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 będą mogły uzyskać medyczne laboratoria diagnostyczne lub podmioty je prowadzące wpisane na wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (zwanego dalej „wykazem”), sporządzany i prowadzony, zgodnie z właściwością miejscową, przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Na wykazie zostaną umieszczone medyczne laboratoria diagnostyczne lub podmioty je prowadzące, wykonujące testy na obecność wirusa SARS-CoV-2:

1) z którymi NFZ zawarł umowę na finansowanie tych testów, obowiązującą w dniu 30 grudnia 2021 r.;

2) które złożyły wniosek o wpisanie ich do wykazu oraz spełniają które złożyły wniosek o wpisanie ich do wykazu oraz spełniają warunki określone poleceniem Ministra Zdrowia znak: DLU.736.620.2021.KB z dnia 8 grudnia 2021 r.

Dodatkowo, w związku z weryfikacją wyceny świadczeń związanych z wykonaniem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 i przeprowadzoną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji analizą kosztów w tym obszarze dokonano zmiany wartości poniższych produktów rozliczeniowych:

  • 05.0001 Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 – 113 zł
  • 05.0002 Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu odczynników) – 66 zł.

Zmiana wycen obejmuje także produkty rozliczeniowe dotyczące wykonania badania po upływie 24 h od wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2:

  • 05.0003 Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 – 101 zł;
  • 05.0004 Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu odczynników) – 54 zł.

Zmiana wartości obejmuje także:

  • 05.0005 Wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARSCoV-2 – 35,83 zł,
  • 05.0006 Wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARSCoV-2 (bez kosztu testu) – 23,24 zł.

Powyższe zarządzenie zostało opublikowane na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 23 grudnia 2021 roku.

Link do strony:

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesanfz/zarzadzenie-nr-2172021dsoz,7468.html

Źródło: Sekcja ds. Służb Mundurowych i Ratownictwa Medycznego