Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 2/ZP/2008

15.05.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Nr postępowania 2/ZP/2008

            Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na adaptacji poddasza i wbudowaniu dźwigu osobowego w budynku Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach przy ul. Jana Pawła II Nr 9. 

Przeniesiono do archiwum 2010-03-30

Wydział Administracyjno-Gospodarczy