Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 1/ZP/2008

08.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na usługę polegającą na sprzątaniu pomieszczeń biurowych oraz sanitariatów i pomieszczeń ogólnodostępnych

Dotyczy postępowania nr: 1/ZP/2008

    Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 94 ust. 1 w związku z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na usługę polegającą na sprzątaniu pomieszczeń biurowych oraz sanitariatów i pomieszczeń ogólnodostępnych, została zawarta umowa z firmą:

Przedsiębiorstwo Usługowe „RAMZES”
Bukowa ul. Szkolna 6/18
29-105 Krasocin

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy