Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 24/ZP/2007

14.12.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGUNIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowejmniejszej niż kwoty określone
 w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Narodowy Fundusz Zdrowia ŚwiętokrzyskiOddział Wojewódzki z siedzibą w Kielcach przy ul. Jana Pawła II Nr 9, 25-025Kielce, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę serwera i 8 zestawów komputerowych.

Postępowanie Nr 24/ZP/2007

Oznaczenie wg Wspólnego SłownikaZamówień (CPV):
30260000-9(serwer),        
30210000-4(maszyny do przetwarzania danych). 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia możnaodebrać w pokoju Nr 12, w budynku Seminarium przy ul. Jana Pawła II Nr 7, a także na prośbę Wykonawcyotrzymać pocztą, pocztą elektroniczną pod adresem: administracja@nfz-kielce.pllub uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.nfz-kielce.pl, w dziale „Przetargi”.

Wprzetargu mogą brać udział Wykonawcy uprawnieni na podstawie art. 22 ust. 1
i niewykluczeni z postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w oparciu
o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), a także Wykonawcy, którzy:

a)      posiadają uprawnienia dowykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładająobowiązek posiadania takich uprawnień oraz prowadzą zarejestrowaną działalnośćgospodarczą odpowiadającą zakresem działalności przedmiotowi niniejszego zamówienia

b)     posiadają niezbędną wiedzę idoświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)     znajdują się w sytuacjiekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający oceni czyWykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonegooświadczenia (Zał. Nr 2 do Specyfikacji) i złożonych wraz  z ofertą dokumentów żądanych przezZamawiającego, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowaw niniejszym ogłoszeniu.

Ocena spełnieniawarunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie „spełnia” albo„nie spełnia”.

Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dniapodpisania umowy.

Jako kryterium ocenyofert Zamawiający przyjął:
cenę (koszt) – (waga 100 %).

Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2007r. o godz. 1030.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofertczęściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofertwariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Wykonawca składający ofertę winien wnieść wadium wwysokości 1600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibieŚwiętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibąw Kielcach, pok. nr 005 – kancelaria, z dopiskiem „Zamówienie publiczne nadostawę serwera i 8 zestawów komputerowych. Koperta zawiera jedną ofertę.”lub przesyłając na adres: ul. JanaPawła II Nr 9, 25-025 Kielce.

Oferty zostaną otwarte w dniu 21 grudnia 2007 r. ogodz. 1100, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna (pok. nr113).

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówieńpublicznych Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia jej złożenia.

Osobamiupoważnionymi do udzielania informacji w sprawie zamówienia są:

1)       Jacek Nowakowski – tel. (041)36 46 227, e-mail administracja@nfz-kielce.pl ,
2)      Sławomir Łazuga – tel. (041)36 46 244, e-mail informatyka@nfz-kielce.pl.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w BiuletynieZamówień Publicznych w dniu 14 grudnia 2007 r.

Przeniesiono do archiwum 2010-03-30