Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

27.04.2023

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 26 kwietnia 2023 roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie

szpitalne – programy lekowe.

Termin obowiązywania umów: od 1 czerwca 2023 roku do 30 czerwca 2027 roku.

 • B.143 – leczenie kwasem kargluminowym chorych z acyduriami organicznymi: propionową, metylomalonową i izowalerianową (ICD-10: E71.1), w tym leki

na obszar województwa świętokrzyskiego;

 • B.144 – leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK), w tym leki

na obszar województwa świętokrzyskiego;

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

 • 1,35 zł – program lekowy
 • 1,00 zł – leki w programie lekowym

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:

 1. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla oferentów

 1. W ofertach powinien być wykazany jedynie personel, który posiada kwalifikacje umożliwiające realizowanie świadczeń w ramach programu lekowego, zgodnie z treścią zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonego w ogłoszeniu o postępowaniu.
 1. Zgodnie z ww. zarządzeniem Prezesa NFZ w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce np. oddział z poradnią – „ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń”.

Prezentacja umożliwiająca zapoznanie się ze sposobem przygotowywania oferty na grupę miejsc została udostępniona przez Oddział komunikatem z 21 lutego 2019 roku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż łączenie miejsc w grupy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie, gdy ich połączenie w ramach programu dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

 1. Każdy oferent jest także zobowiązany do złożenia:
 • oświadczenia, czy do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy [2] zwanej dalej: Ustawą, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji),
 • w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – należy dodatkowo przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 Ustawy.
 1. Prosimy o dołączenie do oferty wykazu badań wymaganych zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia oraz zgodnie z opisem programu zawartym w załączniku B. do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych – ze wskazaniem sposobu ich realizacji (samodzielnie, umowa z podwykonawcą – pozycja w cenniku).

Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami