Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

18.09.2023

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 18 września 2023 roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne program lekowy B.70 – leczenie pacjentów z chorobami siatkówki, w tym leki w programie lekowym

 na obszar grupy powiatów: pińczowski, kazimierski

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

  • 1,64 zł – program lekowy
  • 1,00 zł – leki w programie lekowym

Termin obowiązywania umów: od 16 października 2023 roku do 30 czerwca 2027 roku.

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:

1. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla oferentów

2. W ofertach powinien być wykazany jedynie personel, który posiada kwalifikacje umożliwiające realizowanie świadczeń w ramach programu lekowego, zgodnie z treścią zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonego w ogłoszeniu o postępowaniu.

3. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce w ramach programu lekowego np. oddział z poradnią – „ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń”.

Prezentacja umożliwiająca zapoznanie się ze sposobem przygotowywania oferty na grupę miejsc została udostępniona przez Oddział komunikatem z 21 lutego 2019 roku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż łączenie miejsc w grupy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie, gdy ich połączenie w ramach programu dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

4. Każdy oferent jest także zobowiązany do złożenia:

  • oświadczenia, czy do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy [2]zwanej dalej: Ustawą, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł  (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji),
  • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – należy dodatkowo przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 Ustawy.

5. Będziemy wdzięczni za dołączenie do oferty:

  • oświadczenia zawierającego sposób realizacji (samodzielnie, umowa z podwykonawcą – pozycja w cenniku) poszczególnych badań wymaganych wg załącznika nr 3 do zarządzenia oraz zgodnie z opisem programu zawartym w załączniku B. do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych,
  • dokumentów potwierdzających treść odpowiedzi udzielonych na pytania w ankiecie (cz.VIII formularza ofertowego), np. certyfikaty, dodatkowe kwalifikacje personelu, odbyte kursy, dokumenty potwierdzające zatrudnienie i kwalifikacje farmaceutów/psychologów itp.,
  • dokumentów potwierdzających zatrudnienie personelu wskazanego w ofercie (bez danych dotyczących warunków finansowych).

Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami