Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

15.05.2024

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 15 maja 2024 roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie:

  1. Program lekowy B.159 – leczenie chorych na raka szyjki macicy (ICD-10: C.53), w tym leki  na obszar grupy powiatów: Kielce, kielecki, konecki, włoszczowski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski, buski, staszowski, sandomierski, opatowskiTermin obowiązywania umów: od 10 czerwca 2024 roku do 30 czerwca   2027 r.
  2. Program lekowy B.159 – leczenie chorych na raka szyjki macicy (ICD-10: C.53), w tym leki na obszar grupy powiatów: skarżyski, starachowicki, ostrowieckiTermin obowiązywania umów: od 17 czerwca 2024 roku do 30 czerwca 2027 r.

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

  • 1,64 zł – program lekowy
  • 1,00 zł – leki w programie lekowym

 

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

 

Ważne! Dodatkowe informacje:

  1. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla Oferentów

  1. W ofertach powinien być wykazany jedynie personel, który posiada kwalifikacje umożliwiające realizowanie świadczeń w ramach programu lekowego, zgodnie z treścią zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonego w ogłoszeniu o postępowaniu.
  1. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce w ramach programu lekowego np. oddział z poradnią – „ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń”. Prezentacja umożliwiająca zapoznanie się ze sposobem przygotowywania oferty na grupę miejsc została udostępniona przez Oddział komunikatem z 21 lutego 2019 roku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż łączenie miejsc w grupy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie, gdy ich połączenie w ramach programu dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Sporządzanie oferty o zawarcie umowy w zakresie programy lekowe od 01.01.2019

  1. Każdy oferent jest także zobowiązany do złożenia:

– oświadczenia, czy do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy [2] zwanej dalej: Ustawą, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji),

– w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – należy dodatkowo przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 Ustawy.

  1. Będziemy wdzięczni za dołączenie do oferty:

– oświadczenia zawierającego sposób realizacji (samodzielnie, umowa z podwykonawcą – pozycja w cenniku) poszczególnych badań wymaganych wg załącznika nr 3 do zarządzenia oraz zgodnie z opisem programu zawartym w załączniku B. do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych,

– dokumentów potwierdzających treść odpowiedzi udzielonych na pytania w ankiecie (cz.VIII formularza ofertowego), np. certyfikaty, dodatkowe kwalifikacje personelu, odbyte kursy, dokumenty potwierdzające zatrudnienie i kwalifikacje farmaceutów/psychologów itp.,

– dokumentów potwierdzających zatrudnienie personelu wskazanego w ofercie (bez danych dotyczących warunków finansowych).

 

Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

 

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami