Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

13.09.2022

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 9.09.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o zawarcie umowy w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: okulistyki

na obszar: m. Ostrowiec Świętokrzyski

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej wynosi: 1,56 zł.

Ogłoszenie skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 15.10.2022r. do 31.12.2022r. (okres finansowania 15.10.2022 r. – 31.12.2022 r.)

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowań: 09.09.2022 r.
  • termin składania ofert: 23.09.2022 r.
  • otwarcie ofert: 27.09.2022 r. godz. 10.00
  • zakończenie części jawnej: 07.10.2022 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania: 14.10.2022 r.

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach

Ważne! Dodatkowe informacje:

  1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.
  2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla oferenta

oraz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie personelu

  1. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.)

Przypominamy o dokładnym zapoznaniu się z przedmiotowym zarządzeniem i prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy składaniu ofert:

– wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym;

– umowy zawarte z podwykonawcami powinny zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają zawartej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, winny rozpocząć przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 41 3646233, 41 3646161.

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego