Aktualności

Aktualności

Postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

30.01.2024

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 30.01.2024 r.  zostało ogłoszone postępowanie o zawarcie umowy w trybie konkursu ofert,

  • w rodzaju leczenie szpitalne -oddziały szpitalne
  • w zakresie: ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja – Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej wynosi: 1,64 zł (kod zakresu  03.4580.030.02)

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja – pakiet onkologiczny – Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej wynosi: 1,62 zł (kod zakresu 03.4580.930.02)

  • na obszar: miasto Kielce

Ogłoszenie skierowane jest do oferentów gotowych zawrzeć umowę z NFZ  na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.03.2024r. do 30.06.2027r. (okres finansowania 01.03.2024 r. – 31.12.2024 r.).

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie: 30.01.2024 r.,
  • składanie ofert do: 14.02.2024 r.,
  • rozpoczęcie części jawnej 19.02.2024 r., (otwarcie ofert – godz. 10.00)
  • zakończenie części jawnej: 23.02.2024 r. ,
  • rozstrzygnięcie postępowania: 27.02.2024 r.

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:

1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla Oferentów

oraz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie personelu

3. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.)

Przypominamy o dokładnym zapoznaniu się z przedmiotowym zarządzeniem i prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy składaniu ofert:

– wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym;

– umowy zawarte z podwykonawcami powinny zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają zawartej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, winny rozpocząć przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

4. Każdy oferent jest także zobowiązany do złożenia:

  • oświadczenia, czy do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji)
  • w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – należy dodatkowo przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 ww. Ustawy.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 41 36 46 249.

Źródło: Sekcja ds. Służb Mundurowych i Ratownictwa Medycznego