Aktualności

Aktualności

Zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego

15.09.2022

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania Wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
na obszarze: grupa powiatów włoszczowski i konecki.

Pełna treść zaproszenia dostępna jest w przeglądarce postępowań konkursowych Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Ważne!

  • W celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji wniosku, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanego wniosku dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z załączonym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby we wniosku (ofercie) i podpisany jej własnoręcznym podpisem.
  •  Zobowiązuje się wszystkich wnioskodawców do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do wniosku (oferty) oświadczenia podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta (treść w załączniku z klauzulą).

Klauzula dla oferentów

Oświadczenie personelu

Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu: 41 36 46 240

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego