Aktualności

Aktualności

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

06.06.2022

Informujemy, że 1.06.2022 r. ogłosiliśmy postępowania konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 15.06.2022 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: badania rezonansu magnetycznego na obszar powiatu pińczowskiego, cena oczekiwana wynosi 1,05 zł .

Ogłoszenie skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1.07.2022 r. do 30.06.2023 r. (okres finansowania 1.07.2022 r. – 31.12.2022 r.) Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

  • sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;
  • przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

Ważne:

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie personelu

Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku z klauzulą).

Klauzula dla oferentów

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego