Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne – umowy na okres 01.07.2024r. – 30.06.2034r.

06.05.2024

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 06.05.2024 r. zostały ogłoszone postępowania o zawarcie umów w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne  w zakresach:

 • program badań prenatalnych
  -obszar: grupa powiatów: buski 2601, jędrzejowski 2602, kazimierski 2603, Kielce 2661, kielecki 2604, konecki 2605, opatowski 2606, ostrowiecki 2607, pińczowski 2608, sandomierski 2609, skarżyski 2610, staszowski 2612, włoszczowski 2613
  -obszar:  powiat starachowicki 2611
 • program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym pochp) – etap podstawowy
  -obszar:  powiat kazimierski 2603
 • program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej
  -obszar: grupa powiatów: buski 2601, jędrzejowski 2602, kazimierski 2603, Kielce 2661, kielecki 2604 ,opatowski 2606, pińczowski 2608, włoszczowski 2613
  -obszar:  powiat sandomierski 2609
 • program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki
  -obszar: woj. świętokrzyskie 26
 • program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki
  -obszar: woj. świętokrzyskie 26

 

Zakres świadczeń

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

14,05 zł

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY

13,84 zł

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

14,68 zł

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

16,39 zł

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

20,26 zł

Ogłoszenie skierowane jest do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu  na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od  01.07.2024r. – 30.06.2034r. z okresem finansowania 01.07.2024r. – 31.12.2024r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • ogłoszenie postępowań:  – 06.05.2024 r.
 • termin składania ofert:  – 20.05.2024 r.
 • otwarcie ofert: – 22.05.2024 r. (godzina 9.00)
 • rozstrzygnięcie postępowania:   – 26.06.2024 r.

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach

 

 1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania: https://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/kontraktowanie-2024/aplikacja-do-przygotowania-oferty/
 2. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.)

Do oferty należy załączyć:

 1. Klauzule RODO – zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia
  Klauzula RODO
 2. Oświadczania personelu zadeklarowanego w ofercie. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.
  Oświadczenie personelu
 3. Pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI) lub oświadczanie o braku konieczności posiadania ww. opinii: 
 • oświadczenia, że do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, nie będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji),
 • w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – należy przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 ww. Ustawy.

UWAGA! Dodatkowe informacje dla Oferentów:

 1. Oferta musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych tj. z dnia 11 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 916) oraz Zarządzeniu  Nr 111/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne wraz ze zmianami.
 2. Zgodnie § 5 RZM w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 5 sierpnia 2016 r. (Dz.U. Z 2016 r. poz. 1372 z późn.zm.)  § 5 1. Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
 3. Oferta nie może przekraczać kwoty zamówienia określonej w zamówieniu  w danym zakresie świadczeń.
 4. Umowy zawarte z podwykonawcami powinny zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu.
 5. W przypadku realizacji części umowy przez podwykonawcę oferta musi zawierać informacje o zasobach podwykonawcy tj. sprzęt i  personel (wykazane w zasobach podwykonawcy lub w wykazie personelu ze znacznikiem zatrudniony u podwykonawcy).
 6. Do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu, w przypadku, gdy potwierdzenie tych danych i informacji nie jest możliwe na podstawie:
  -posiadanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ewidencji, rejestrów lub innych zbiorów danych;
  -rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których Narodowy Fundusz Zdrowia ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.)
 7. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym.
 8. Specjalności komórek organizacyjnych i dziedziny medyczne muszą być odpowiednie dla realizacji zakresu, na który została złożona oferta i zgodne z rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
 9. Pomieszczenia, w których realizowane będą świadczenia muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2022 poz. 402)
 10. W załączeniu do komunikatu zamieszczone są warunki wymagane do realizacji zakresu program profilaktyki raka piersi etap podstawowy i pogłębiony :

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów:

– kwestie merytoryczne:  Marta Dziopa 41 36 46 234

– kwestie formalno-prawne: Machał Armata 41 36 46 115

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego