Aktualności

Aktualności

Aneksowanie umów na 2022 rok w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

07.10.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach uprzejmie informuje Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2022 rok.

Aktualizację należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe  właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

W celu przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:

 1. uaktualnienia  informacji o potencjale w Portalu SZOI;
 2. wygenerowania i pobrania aktualnej wersji profilu świadczeniodawcy;
 3. pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich;
 4. pobrania i zainstalowania aplikacji ofertowej NFZ-KO, następnie zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania  na 2020 rok;
 5. przygotowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej, zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje: wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”, nazwę i adres świadczeniodawcy;
 6. wydrukowania formularza ofertowego zgodnego z ofertą elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy;
 7. umieszczenia wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:
  a) wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”,
  b) nazwę i adres świadczeniodawcy.

Świętokrzyski OW NFZ w Kielcach dokona weryfikacji przekazanych przez Państwa danych aktualizacyjnych pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w w/w rodzaju i danym zakresie świadczeń.

Pozytywny wynik tej weryfikacji skutkować będzie przygotowaniem i przekazaniem Państwu aneksu do umowy, zawierającego w szczególności ustalenie kwoty zobowiązania Funduszu wobec Świadczeniodawcy w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Ponadto informujemy, że wraz z ofertą aktualizacyjną należy przesłać:

– oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z przepisów;

– oświadczenie o realizowaniu świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych;

– wniosek w sprawie rachunku bankowego wygenerowany z systemu informatycznego do obowiązującej umowy;

– kopię polisy OC zawartej na okres obowiązywania umowy lub oświadczenie, że taka polisa będzie zawarta.

 

Uwaga!

W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz  z ofertą.

Dokumentację aktualizacyjną należy przesłać pocztą na adres: Świętokrzyski OW NFZ, ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce w terminie do dnia 12 października 2021 roku.

170022000022_2022_-_LECZNICTWO_UZDROWISKOWE_USTALENIE_KWOTY_ZOBOWIĄZANIA_NA_KOLEJNY_OKRES_ROZLICZENIOWY

zal._nr_1 – do dokum. aktualizacyjnej

zal._nr_2 do dokum. aktualizacyjnej

 

Źródło: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego