Aktualności

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

01.12.2022

Ogłoszenie w sprawie postępowania
o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne
na okres od 01.01.2023 do 30.06.2027
dla nowych wnioskodawców

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), zaprasza do składania wniosków ofertowych o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres do 30 czerwca 2027 r., w następujących zakresach:

 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne nr postępowania: 13-23-000008/ZPO/12/2/06
 • Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej nr postępowania: 13-23-000009/ZPO/12/2/06
 • Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej nr postępowania: 13-23-000010/ZPO/12/2/06
 • Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu nr postępowania: 13-23-000011/ZPO/12/2/06

na obszarze województwa świętokrzyskiego.

W publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Świętokrzyskiego OW NFZ, dla wnioskodawców, ubiegających się o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne dostępne są zapytania ofertowe wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umowy w ww. zakresach świadczeń.

Publikator informacji o postępowaniach

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne – zwanym dalej zarządzeniem.

Wnioskodawca może złożyć w Świętokrzyskim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania ŚwOw NFZ, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

Wykaz aktów prawnych

Wniosek o zawarcie umowy należy sporządzić w  aplikacji NFZ-KO  w oparciu o zapytanie ofertowe dla rodzaju świadczeń ZPO, w formie elektronicznej i papierowej. Forma papierowa stanowi wydruk z aplikacji ofertowej.

Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, o których mowa w zarządzeniu, tj.:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem określonym w załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 74/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem określonym w  załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2022 r.
 3. W przypadku wnioskodawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – kopia umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki albo uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zakres zwykłe czynności.
 4. Polisa OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 5. Umowy z podwykonawcami zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie.
 6. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielony przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz  z wnioskiem – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.
 7. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wymienionych w wykazie personelu określonym w formularzu wniosku (nie dotyczy magistrów i techników farmacji zatrudnionych w aptekach realizujących umowę jako podwykonawca).
 8. W przypadku kwalifikacji nabytych w ramach wymaganych kursów wymienionych w załączniku nr 7 do zarządzenia – kserokopie dokumentów potwierdzające odbyte kursy, zawierające informację o liczbie godzin kształcenia.
 9. Dokumenty potwierdzające staż pracy personelu zgłoszonego do realizacji świadczeń należy wprowadzić również do SI SZOI.
 10. 10. Kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z lokalu jako miejsca udzielania świadczeń.
 11. Wersję papierową wniosku w sprawie rachunku bankowego wygenerowanego w portalu NFZ (SZOI).

Kopie dokumentów, winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej ze stron) przez wnioskodawcę.

Wnioskodawca w formularzu wniosku obowiązany jest do:

 • zgłoszenia wyłącznie produktów będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia MZ w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami przyznawania określonymi w tym załączniku, a nazwa handlowa wyrobu medycznego pozostaje w zgodności z nazwą handlową wyrobu zawartą w zgłoszeniu lub powiadomieniu, o których mowa w art. 59 i 60 ustawy o wyrobach medycznych,
 • wprowadzenia w rubryce model informacji identyfikującej wyrób medyczny w sposób jednoznaczny,
 • zgłoszenia co najmniej jednego wyrobu medycznego w cenie nie wyższej niż limit finansowania  ze środków publicznych, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w załączniku do rozporządzenia MZ w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zgłoszonego w formularzu wniosku, z wyłączeniem wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie,
 • zgłoszenia wyrobu medycznego w cenie jednostkowej.

Jeżeli wnioskodawca składa wnioski dotyczące więcej niż jednego zakresu świadczeń, może złożyć wymagane dokumenty  wyłącznie do jednego, dołączając jednocześnie stosowną informację do pozostałych wniosków, gdzie znajduje się pełna dokumentacja, powołując się na numer postępowania.

Świadczeniodawcy, którzy chcą nawiązać współpracę z Św Ow NFZ, powinni zwrócić się do Oddziału z wnioskiem o udostępnienie konta w portalu NFZ (SZOI).

Jak uzyskać dostęp do SZOI?

Ponadto wyjaśniamy, iż zgodnie z § 8 zarządzenia przygotowując formularz wniosku, wnioskodawca obowiązany jest do:

 1. uzyskania dostępu do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w przepisach zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zarejestrowania profilu świadczeniodawcy z użyciem tego Portalu;
 2. pobrania aplikacji ofertowej oraz zapytania ofertowego ze stron internetowych Oddziału Funduszu;
 3. wczytania zapytania ofertowego do udostępnionej przez Oddział Funduszu aplikacji;
 4. przygotowania formularza wniosku wyłącznie na podstawie udostępnionej przez Oddział Funduszu aplikacji ofertowej;
 5. zapisania wersji elektronicznej formularza wniosku na nośniku elektronicznym w sposób zapewniający trwałość zapisu informacji oraz opisanie następującymi informacjami:
  a) nazwą i adresem wnioskodawcy,
  b) przedmiotem postępowania;
 6. wydrukowania wersji papierowej formularza wniosku i opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

Formularz wniosku składa się w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w § 8 ust. 1 pkt 5 zarządzenia. Kopertę oraz dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 zarządzenia, umieszcza się w kolejnej kopercie lub innym opakowaniu opisanym: „Oznaczenie wniosku”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.

Jeżeli wnioskodawca składa wniosek osobiście otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku, którego wzór określony jest w załączniku nr 5 do zarządzenia.

Pod rygorem nieważności, wniosek należy sporządzić:

a) w języku polskim;

b) w sposób czytelny.

Jeżeli wniosek zawiera dokumenty składane w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Pliki do pobrania:

Klauzula RODO

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Świętokrzyskiego OW NFZ  w Kielcach, ul. Jana Pawła II 9.

Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.  Umowa obowiązuje od pierwszego dnia najbliższego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego) rozpoczynającego się po dniu podpisania umowy. Podpisaną umowę udostępnia się w centralnym systemie obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Świętokrzyskiego OW NFZ w Kielcach: 41 36 46 128, 41 36 46 148.