Nasz Oddział

Petycje

Treść petycji powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji,
 • oznaczenie adresata petycji,
 • wskazanie przedmiotu petycji.

Wnoszenie petycji do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

 • osobiście w Kancelarii Oddziału,
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Jana Pawła II 9,
  25-025 Kielce,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@nfz-kielce.pl
 • za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/portal

Podstawa prawna:

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o petycjach Dz.U. 2018 poz. 870
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Dz.U. 2014 poz. 1195

Petycja złożona 26 maja 2021 r.

13.07.2021
Petycja w sprawie przywrócenia specjalistycznej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego (nr 3/2021)

Petycja złożona 21 maja 2021 r.

13.07.2021
Petycja w sprawie utrzymania zakontraktowanych świadczeń fizjoterapeutycznych dla dzieci (nr 2/2021)

Petycja złożona 4 czerwca 2021 r.

11.06.2021
Petycja w sprawie usprawnienia ochrony zdrowia (nr 4/2021)

Petycja złożona 18 maja 2021 r.

02.06.2021
Petycja w sprawie utrzymania zakontraktowanych świadczeń fizjoterapeutycznych dla dzieci (nr 1/2021)