Dla Pacjenta

Leczenie w Unii Europejskiej

W razie nagłego zachorowania czy wypadku podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej i obszaru płatniczego EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii) możemy skorzystać z pomocy placówek medycznych okazując się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ gwarantuje nam takie zasady świadczeń medycznych, jakie obowiązują w kraju, gdzie przebywamy i w tych placówkach medycznych, które mają podpisaną umowę na leczenie z ubezpieczycielem danego kraju. Osoba ubezpieczona podczas pobytu w państwie członkowskim innym niż miejsce zamieszkania jest uprawniona do otrzymania świadczeń rzeczowych, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie jego pobytu (z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i przewidywanego czasu pobytu).

JAK WYROBIĆ KARTĘ EKUZ KROK PO KROKU

KROK 1  WYPEŁNIENIE WNIOSKU

W zależności od celu pobytu w kraju Unii Europejskiej/EFTA pobieramy ze strony internetowej Funduszu druk wniosku o wydanie  EKUZ (druk można też odebrać w oddziale wojewódzkim NFZ i punktach obsługi ubezpieczonych) i uważnie go wypełniamy.

KROK 2  ZŁOŻENIE WNIOSKU W NFZ

Z wypełnionym wnioskiem (w przypadku uczniów, studentów lub uczestników studiów doktoranckich zgłoszonych do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi być załączona kopia aktualnej legitymacji ucznia/studenta) zgłaszamy się do Punktu Obsługi dla interesantów ŚwOW NFZ przy al. IX Wieków Kielc 2a w Kielcach lub do punktów obsługi ubezpieczonych w Sandomierzu (ul. Mickiewicza 34, siedziba Starostwa Powiatowego) i Ostrowcu Świętokrzyskim – oś. Słoneczne 43, NZOZ „Rodzina”). Osoby zainteresowane wyrobieniem karty EKUZ proszone są o zgłaszanie się po jej wydanie na około 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Pozwoli to – w przypadku braku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – na wyjaśnienie i dopełnienie wszelkich formalności związanych z dokonaniem prawidłowego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Wniosek, wypełniony i podpisany, można również:

Wysłać pocztą na adres:

 • Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ25-025
  Kielce
  Jana Pawła II 9
 • zeskanować i wysłać mailem: ekuz@nfz.gov.pl
 • wysłać przy użyciu ePUAP
 • wysłać przy użyciu IKP.

KROK 3  ODBIÓR KARTY

Osoby zgłaszające się z wnioskami do Oddziału w Kielcach lub punktach obsługi ubezpieczonych w Sandomierzu i Ostrowcu kartę odbierają w tym samym dniu osobiście lub przez osobę upoważnioną (karta wydawana jest od ręki). Wnioski, które wpływają drogą pocztową lub e-mailową przesyłane są na adres wskazany we wniosku.

WAŻNOŚC KARTY

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na następujące okresy:

 • do 5 lat dla emerytów, dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia (w przypadku nastoletniej młodzieży nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia), osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • do 3 lat dla osób zatrudnionych, prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierających zasiłek/świadczenie przedemerytalne.
 • do 18 miesięcy dla osób pobierających rentę oraz osób zgłoszonych do ubezpieczenia jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia przez uczelnię,
 • do 6 miesięcy dla nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży lub porodu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (długość ważności karty jest uzależniony od stopnia zawansowania ciąży potwierdzonego przez lekarza ginekologa) oraz nieubezpieczonych dzieci i młodzieży do 18 roku życia (uprawnienie to kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia);
 • do 90 dni dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały w tej sprawie decyzję np. wójta, burmistrza;
 • do 42 dni dla nieubezpieczonych kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • do 2 miesięcy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

Osoba wyjeżdżająca do pracy otrzymuje Kartę tylko na okres do momentu podjęcia pracy.

Szczegóły i wzory dokumentów na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej