Dla Pacjenta

Leczenie w Unii Europejskiej

Prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych (nagłe zachorowanie czy wypadek) w czasie pobytu na terenie państwa członkowskiego UE oraz na obszarze płatniczym EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii) potwierdza Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.

Pacjent posiadający EKUZ korzysta ze świadczeń zdrowotnych na zasadach obowiązujących w kraju pobytu. Oznacza to, że ma takie same prawa jak ubezpieczony w danym kraju, ale także, że ponosi ewentualne koszty współpłacenia obowiązujące w państwie pobytu.

Jak wyrobić kartę EKUZ krok po kroku

Krok 1: Wypełnienie wniosku

W zależności od celu pobytu w kraju Unii Europejskiej/EFTA należy pobrać druk wniosku o wydanie EKUZ:

Wniosek o ekuz turystyczny

Wniosek o ekuz do pracy zagranica

Wniosek o certyfikat tymczasowo zastepujacy ekuz

Upowaznienie ekuz

Druk wniosku można też odebrać w oddziale wojewódzkim NFZ oraz punktach obsługi ubezpieczonych i uważnie go wypełnić.

Krok 2: Złożenie wniosku w NFZ

Wypełniony i odpisany wniosek można złożyć:

 • osobiście lub przez osobę upoważnioną do Punktów obsługi interesantów ŚwOW NFZ:

– Kielce, al. IX Wieków Kielc 2a;

– Ostrowiec, os. Słoneczne 43 (NZOZ „Rodzina”);

– Sandomierz, ul. Adama Mickiewicza 34 (siedziba Starostwa Powiatowego);

 • wysłać pocztą na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9

25-025 Kielce;

 • zeskanować i wysłać mailem: ekuz@nfz.gov.pl
 • wysłać przy użyciu ePUAP
 • wysłać przy użyciu IKP.

Osoby zainteresowane wyrobieniem karty EKUZ proszone są o zgłaszanie się po jej wydanie na około 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Pozwoli to – w przypadku braku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – na wyjaśnienie i dopełnienie wszelkich formalności związanych z dokonaniem prawidłowego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Krok 3: Odbiór karty

Osoby zgłaszające się z wnioskami do Oddziału w Kielcach lub punktach obsługi ubezpieczonych w Sandomierzu i Ostrowcu kartę odbierają w tym samym dniu osobiście lub przez osobę upoważnioną (karta wydawana jest od ręki).

Wnioski, które wpływają drogą pocztową lub e-mailową przesyłane są na adres wskazany we wniosku.

Ważność karty

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na następujące okresy:

 • do 5 lat dla emerytów, dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia (w przypadku nastoletniej młodzieży nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia), osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • do 3 lat dla osób zatrudnionych, prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierających zasiłek/świadczenie przedemerytalne.
 • do 18 miesięcy dla osób pobierających rentę oraz osób zgłoszonych do ubezpieczenia jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia przez uczelnię,
 • do 6 miesięcy dla nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży lub porodu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (długość ważności karty jest uzależniony od stopnia zaawansowania ciąży potwierdzonego przez lekarza ginekologa) oraz nieubezpieczonych dzieci i młodzieży do 18 roku życia (uprawnienie to kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia);
 • do 90 dni dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały w tej sprawie decyzję np. wójta, burmistrza;
 • do 42 dni dla nieubezpieczonych kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • do 2 miesięcy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

Osoba wyjeżdżająca do pracy otrzymuje Kartę tylko na okres do momentu podjęcia pracy.

Szczegóły i wzory dokumentów na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

 

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej