Dla Pacjenta

Zakresy świadczeń

Każdy ubezpieczony a także  uprawniony do świadczeń zdrowotnych np. w okresie ubiegania się o emeryturę/rentę  ma prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), położnej POZ i pielęgniarki POZ spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru takiego dokonuje się poprzez złożenie „deklaracji wyboru” (druki deklaracji udostępniają placówki POZ, lekarze, pielęgniarki i położne – zwani świadczeniodawcami).

UWAGA! W przypadku, gdy deklaracja  dotyczy dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, wpisuje się nr PESEL rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego. Po nadaniu dziecku numeru PESEL i dostarczeniu tego numeru do przychodni, jest on dopisywany na deklaracji.

Od dnia złożenia deklaracji wyboru  osoba ubezpieczona (uprawniona) ma prawo do pełnego zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej gwarantowanych określonymi przepisami i umową pomiędzy świadczeniodawcą a Funduszem.

WAŻNE:

 • zmiana lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi na konto Narodowego Funduszu Zdrowia opłatę w wysokości 80 zł (opłata nie dotyczy wyborów w sytuacji spowodowanej zmianą miejsca zamieszkania pacjenta, sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego świadczeniodawcę oraz innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy),
 • zmiany dokonuje się poprzez wypełnienie u nowo wybranego lekarza/ pielęgniarki/ położnej POZ druku deklaracji i pacjent nie ma obowiązku powiadamiania poprzedniego świadczeniodawcy o tej zmianie,
 • placówka POZ (lekarz, pielęgniarka, położna) nie może uzależniać przyjęcia deklaracji wyboru od uprzedniego dokonania obowiązującej opłaty na konto Funduszu i okazania się dowodem tej wpłaty,
 • nie ma obowiązku składania deklaracji wyboru np. pielęgniarki POZ  czy położnej POZ w tej samej poradni POZ, w której ubezpieczony złożył deklarację wyboru lekarza POZ, a świadczeniodawca  nie może uzależniać przyjęcia deklaracji wyboru od dokonania równoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 18.00, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w miejscu wykonywania praktyki oraz poprzez świadczenie wizyt domowych.

WAŻNE:

 • pacjent może rejestrować się do lekarza POZ osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich,
 • w przypadkach uzasadnionych medycznie porada udzielana jest w dniu zgłoszenia,
 • w schorzeniach przewlekłych, z wyłączeniem stanów zaostrzenia w przebiegu tych schorzeń, świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem,
 • w uzasadnionych przypadkach świadczenia lekarza/pielęgniarki/położnej POZ udzielane są w domu chorego (tak zwana wizyta domowa),
 • w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej bez składania deklaracji wyboru u świadczeniodawcy jako tzw. pacjent spoza listy (poza Oddziałem wojewódzkim Funduszu do którego pacjent jest zgłoszony do ubezpieczenia i poza miejscem zamieszkania ale za wyjątkiem gminy właściwej dla miejsca zamieszkania i gmin sąsiadujących),
 • lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania i dołączenia do skierowania wyników tych badań,
 • lekarz POZ może wystawić receptę zadeklarowanemu do niego pacjentowi na leki zalecane przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii (uzyskanie takiej informacji od lekarza specjalisty nie jest odrębnym świadczeniem opieki zdrowotnej i nie jest konieczne zapisywanie się w kolejce osób oczekujących na uzyskanie tej informacji o pacjencie) .

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.

Świadczenie te udzielane są od poniedziałku do piątku w godz.: 18.00-8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Informacja o tym, która placówka medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, powinna być wywieszona w widocznym miejscu w każdej przychodni (także po godzinach pracy tej przychodni).

Więcej na temat nocnej i świątecznej pomocy medycznej poniżej.

Pliki do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
Deklaracja – wybór lekarza POZ
Deklaracja – wybór pielęgniarki POZ
Deklaracja – wybór położnej POZ

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna w województwie świętokrzyskim adresy i telefony

Zasady korzystania ze świadczeń NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej realizowane przez lekarzy lub pielęgniarki od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie jest związana z lekarzem/pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, do których pacjent jest zadeklarowany. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczeni mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki bezpłatnie i bez skierowania.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują:

 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych (w bezpośrednim kontakcie z pacjentem), telefonicznie lub w miejscu zamieszkania pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych);
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania pacjenta, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Informację o zasadach i organizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w tym o miejscach udzielania świadczeń, można uzyskać w poradniach POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub w punktach obsługi ubezpieczonych.

W przypadku porad wyjazdowych, w celu zapewnienia sprawnej organizacji oraz możliwości jak najszybszego dojazdu do domu pacjenta, zaleca się korzystanie z usług najbliższej placówki realizującej świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej