Dla Pacjenta

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Uprawnionymi do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych są:

  • osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego;
  • zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie rodziny osoby ubezpieczonej;
  • nieubezpieczone dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia z polskim obywatelstwem;
  • kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu (do 42 dnia po porodzie) pod warunkiem, że mają obywatelstwo polskie i mieszkają w Polsce;
  • osoby ubezpieczone w innym kraju UE/EFTA, jeśli w swoim kraju są ubezpieczeni w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
  • osoby nieubezpieczone spełniające określone kryterium dochodowe (określa je ustawa o pomocy społecznej), posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające w Polsce. Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej osoby te uzyskują na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania.

Decyzja wydawana jest:

  • na wniosek samego zainteresowanego;
  • na wniosek placówki, która udzielała pomocy medycznej – złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczeń zdrowotnych w stanie nagłym;
  • na wniosek oddziału wojewódzkiego NFZ;
  • z urzędu.
Źródło: Wydział Organizacyjny