Dla Pacjenta

Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne

W ramach programów profilaktycznych realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia osoby ubezpieczone mogą korzystać z bezpłatnych badań. Dzięki temu chorobę można wykryć chorobę już wtedy, gdy jeszcze nie daje żadnych odczuwalnych objawów. Można ją wówczas wyleczyć stosunkowo łatwo i szybko.

Bezpłatnie badania można wykonać w tych zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały umowę z NFZ na udział w programie. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić telefonicznie z wybraną placówką i ustalić dogodny termin wizyty.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że programy adresowane są do określonych grup wiekowych. Jednak osoby, które nie mieszczą się w podanych grupach wiekowych, również mają prawo do bezpłatnych badań w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Muszą jednak skierowanie na takie badania uzyskać od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty.

Lista placówek realizujących świadczenia w województwie świętokrzyskim

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program profilaktyki raka szyjki macicy przeznaczony jest dla ubezpieczonych kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat (nie chodzi o lata kalendarzowe, ale o ostatnie 36 miesięcy) nie miały wykonywanego badania cytologicznego.

Program profilaktyki raka piersi

Program profilaktyki raka piersi przeznaczony jest dla ubezpieczonych kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii.

Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) skierowany jest do osób w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat (w danym roku kalendarzowym), które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK oraz:

1. u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.
2. są obciążone czynnikami ryzyka (płeć męska, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się).

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez wszystkich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent może skorzystać z tego programu wyłącznie u lekarza, do którego jest zadeklarowany.

Program profilaktyki gruźlicy

Program profilaktyki gruźlicy adresowany jest do dorosłych, u których dotychczas nie rozpoznano gruźlicy, w szczególności:

1. osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
2. osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

Program realizują pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej wobec osób zadeklarowanych na ich listę. Programem mogą być objęci także pacjenci, którzy sami zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ.

Program badań prenatalnych

Program badań prenatalnych adresowany jest do kobiet ciężarnych, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1. od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie w danym roku kalendarzowym, w którym kończy 35 lat)
2. wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
3. stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
4. stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
5. stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu

Aby skorzystać z badań w ramach programu konieczne jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem, wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę. Pierwsza wizyta wskazana jest w 12 tygodniu ciąży.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) skierowany jest osób ubezpieczonych, które ukończyły 18 lat i nie korzystały z programu w ciągu ostatnich 36 miesięcy.
Realizują go ci lekarze POZ, którzy podpisali stosowną umowę z NFZ. Nie obowiązuje rejonizacja.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej