Dla Pacjenta

Leczenie uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe może być kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka.

Informacji dotyczących leczenia uzdrowiskowego można uzyskać:

Telefon 41 36 46 241 (w godz. 8.00-12.00)

Swoje skierowanie na leczenie uzdrowiskowe można sprawdzić, korzystając z linku:

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Jak wyjechać do sanatorium krok po kroku

Krok 1: Skierowanie

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę:

 • wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;

W przypadku dorosłych również:

 • okres, jaki upłynął od dnia zakończenia przez pacjenta ostatniego leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej – nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od tej daty;
 • zalecaną częstotliwość leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej nie częściej niż raz na 18 miesięcy (nie stosuje się do leczenia w szpitalu uzdrowiskowym, uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym oraz uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym).

WAŻNE!

Od 1 lipca 2023 roku lekarz wystawi (poza nielicznymi wyjątkami) e- skierowanie. To oznacza, że pacjent nie otrzyma dokumentu do ręki, ale zostanie on automatycznie przekazany w systemie w NFZ. Pacjent nie dostarcza więc skierowania do Funduszu.

Lekarz wystawiający e-skierowanie zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia skierowania, a w szczególności:

 • danych osobowych pacjenta, w tym PESEL, imię i nazwisko, adres;
 • informacji o aktualnym stanie zdrowia pacjenta;
 • jednoznacznie określonego rozpoznania choroby zasadniczej (w języku polskim) będącej podstawą wystawienia skierowania z podaniem symbolu ICD-10;
 • informacji o schorzeniach współistniejących
 • wyniki badań: morfologię, OB, mocz, EKG.

W przypadku dzieci wymagane są następujące wyniki badań: morfologia, mocz, kał na jaja pasożytów.

Krok 2: Potwierdzenie kwalifikacji na leczenie

Pracownicy Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego po elektronicznym przekazaniu skierowania przez lekarza do systemu NFZ rejestrują skierowanie, nadając mu indywidualny numer, a następnie elektronicznie przekazują je lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Ma on 30 dni (liczone od daty rejestracji skierowania w systemie) na zakwalifikowanie pacjenta na leczenie lub odrzucenie jego skierowania z powodów medycznych.

Przy kwalifikowaniu pacjentów do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lekarz konsultant zatrudniony w NFZ ocenia:

 • stan zdrowia pacjenta;
 • możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych;
 • przebieg choroby będącej wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych uzdrowisk;
 • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji;
 • zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.

Potwierdzając skierowanie, Oddział Funduszu określa:

 • rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb;
 • miejscowość i odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z profilem leczenia;
 • datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie stacjonarnym;
 • termin ważności skierowania i okres leczenia w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym.

WAŻNE!

Powiadomienie o przyznaniu miejsca i terminie turnusu przyszły kuracjusz otrzyma na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (wówczas pacjent znajdzie tam wszystkie niezbędne informacje, jak sama decyzja o zakwalifikowaniu lub nie na leczenie, orientacyjny czas oczekiwania, miejsce w kolejce oczekujących, termin i miejsce leczenia, a także nazwa uzdrowiska i jego adres), a jeżeli zgłosi u lekarza kierującego (wystawiającego skierowanie) taką potrzebę – także w formie dokumentu papierowego przesłanego pocztą. 

Osoba oczekująca na leczenie może też śledzić etapy realizacji swojego skierowania na specjalnej przeglądarce:

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Formy leczenia uzdrowiskowego

Istnieją następujące formy leczenia uzdrowiskowego:

 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, bezpłatne, w ramach zwolnienia lekarskiego;
 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, bezpłatne, w ramach zwolnienia lekarskiego;
 • w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, z częściową odpłatnością pacjenta za wyżywienie i zakwaterowanie;
 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci (3-18 r. ż.): 27-dniowe, bezpłatne;
 • w sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci (3-6 r. ż.) pod opieką osoby dorosłej: 21-dniowe, dla dzieci bezpłatne, natomiast opiekun dziecka ponosi pełny koszt pobytu wg cennika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, a opiekun czynny zawodowo wyjeżdża w ramach urlopu;
 • leczenie ambulatoryjne: 6-18 osobodni, NFZ płaci za zabiegi, natomiast pacjent sam organizuje sobie nocleg i wyżywienie.

Koszty leczenia uzdrowiskowego ponoszone przez pacjenta

Osoba skierowana na leczenie uzdrowiskowe ponosi następujące koszty (nie dotyczy leczenia w szpitalu uzdrowiskowym):

 • koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego;
 • koszty częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych wg obowiązujących stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (nie dotyczy leczenia w szpitalu uzdrowiskowym):

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

 • koszty pobytu i wyżywienia podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego;
 • koszty pobytu opiekuna pacjenta;
 • dodatkowe opłaty pobierane są w zależności od przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego np. opłat klimatycznych.

Ważne informacje

 • Nie każdy pobyt w szpitalu jest automatycznie wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego szpitalnego.
 • Dzieci w wieku 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod nadzorem opiekuna prawnego lub same.
 • Dzieci kierowane są na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok. W uzdrowiskach dzieci mają prowadzoną naukę w zakresie szkoły podstawowej oraz średniej. NFZ nie gwarantuje połączenia leczenia uzdrowiskowego dzieci w przypadku różnych zakresów świadczeń.
 • Nie ma możliwości połączenia leczenia uzdrowiskowego dziecka i osoby dorosłej w tym samym obiekcie i terminie.
 • NFZ nie ma obowiązku zapewnienia wspólnego wyjazdu małżonkom (w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego).
 • NFZ nie zapewnia wspólnego kierowania na leczenie uzdrowiskowe osób o różnych kwalifikacjach lekarskich, np. leczenie w sanatorium uzdrowiskowym i leczenie w szpitalu uzdrowiskowym.
 • NFZ nie zapewnia leczenia w konkretnym uzdrowisku wskazanym przez pacjenta.
 • NFZ nie ma wpływu na warunki zakwaterowania (rodzaj pokoju, pokój z sanitariatem lub bez, dochodzenie na zabiegi, posiłki, itp.).
 • NFZ nie zapewnia kierowania ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk tylko w miesiącach wakacyjnych i podczas ferii zimowych. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku.
 • Zwrot do oddziału Funduszu potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, a także wnioski o zmianę terminu albo miejsca traktowane będą jako rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie nie przewidują obowiązku wyznaczenia kolejnego terminu leczenia uzdrowiskowego.
 • W przypadku rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy w trybie natychmiastowym pisemnie powiadomić o tym fakcie właściwy Oddział Wojewódzki NFZ oraz odesłać oryginał potwierdzonego skierowania. Oceny zasadności rezygnacji dokonuje Oddział Wojewódzki NFZ na podstawie pisemnego i udokumentowanego uzasadnienia Pacjenta oraz przedstawionej dokumentacji medycznej. Nieuzasadniony bądź nieudokumentowany zwrot skierowania na leczenie uzdrowiskowe będzie traktowany jako rezygnacja z leczenia, a całość dokumentacji zostanie zwrócona lekarzowi wystawiającemu skierowanie.
Źródło: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego