Dla Pacjenta

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna (kartoteka pacjenta) jest własnością zakładu opieki zdrowotnej. Każdy ZOZ ma jednak obowiązek udostępnić dokumentację medyczną  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej  przez pacjenta lub upoważnionym organom. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej (ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Zakład opieki zdrowotnej udostępnia dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru;
 • Ministrowi Zdrowia, sądom i prokuratorom oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej.

Dokumentacja medyczna może być udostępniana także:

 • szkole wyższej,
 • jednostce badawczo-rozwojowej

do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Ważne:

 • Dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu.

Formy udostępniania:

 • wgląd w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii,
 • na nośniku elektronicznym, jeżeli zakład prowadzi dokumentację w formie elektronicznej,
 • przez wydanie oryginałów (tylko na żądanie sądów i prokuratur) za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji w formie wyciągów, odpisów lub kopii zakład opieki zdrowotnej pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Maksymalna wysokość opłat za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,0015 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • jedną stronę kopii (kserokopii) dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,00015 przeciętnego wynagrodzenia jw.;
 • sporządzenie wyciągu odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych nie może przekroczyć 0,001 przeciętnego wynagrodzenia jw.
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej