Dla Pacjenta

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Co to są wyroby medyczne

Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny [1].

Czy wyroby medyczne są refundowane

Pacjentom przysługuje refundacja wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Jaki jest okres ważności zlecenia

Zlecenia na wyroby medyczne (z wyłączeniem wyrobów comiesięcznych) ważne są przez 12 miesięcy od dnia wypisania i w tym czasie powinny być zrealizowane.

Zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie mogą być wypisane na okres nie dłuższy niż:

 • 12 kolejnych miesięcy, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania,
 • 6 kolejnych miesięcy, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (ręcznie) i potwierdzone do refundacji przez pracownika NFZ.

Jak otrzymać zlecenie na wyroby medyczne

Zlecenie na wyroby medyczne wystawia osoba uprawniona, np. lekarz specjalista, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta [2].

Kto potwierdza zlecenia na wyroby medyczne

Osoba uprawniona do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne może je wystawić elektronicznie i od razu dokonać jego weryfikacji.

Co jeśli zlecenie nie zostanie wystawione elektronicznie

W sytuacji, gdy osoba uprawniona nie wystawi zlecenia elektronicznie, należy je potwierdzić za pośrednictwem Funduszu w dowolnie wybranym przez pacjenta Oddziale Wojewódzkim NFZ na terenie całej Polski.

W celu potwierdzenia zlecenia przez Świętokrzyski OW NFZ zlecenie można przesłać:

 • w formie zdjęcia/skanu pocztą elektroniczną na adres: srpom@nfz-kielce.pl ­– kod potwierdzonego zlecenia zostanie odesłany e-mailem,
 • pocztą tradycyjną na adres: ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce (należy podać adres pacjenta na który mamy odesłać zlecenie),

lub potwierdzić osobiście w:

 • Sali Obsługi Klientów al. IX Wieków Kielc 2a w Kielcach,
 • Punkcie Obsługi Klientów ul. Mickiewicza 34 w Sandomierzu,
 • Punkcie Obsługi Klientów os. Słoneczne 43 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Co to jest e-zlecenie

Od 01.07.2023 r. została uruchomiona funkcjonalność umożliwiająca wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia) [3].

E-zlecenie jest dokumentem elektronicznym podpisywanym przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne np. lekarza, asystenta medycznego itp.:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem zaufanym (ePUAP) albo
 • z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (e-ZLA).

W przypadku:

 • braku dostępu do serwisów internetowych/usług informatycznych Funduszu lub
 • braku możliwości podpisu zlecenia w sposób wskazany powyżej,

zlecenie jest wystawiane w postaci papierowej i wymaga potwierdzenia w OW NFZ.

Dane identyfikujące e-zlecenie

Osoba wystawiająca e-zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny lub zlecenie naprawy przekazuje pacjentowi dane identyfikujące zlecenie, tj.:

 • identyfikator zlecenia składający się maksymalnie z 20 znaków,
 • kod dostępu składający się z 4 cyfr – tylko w przypadku pacjentów posiadających numer PESEL.

Dane identyfikujące e-zlecenie są przekazane pacjentowi za pośrednictwem:

 • druku informacyjnego – drukowanego na życzenie pacjenta oraz obligatoryjnie w przypadku braku możliwości nadania kodu dostępu,
 • IKP – dane dostępowe generowane są za pośrednictwem sms/mail (wyłącznie dla pacjentów, którzy wyrazili zgodę w aplikacji IKP na taką formę komunikacji).

Gdzie kupić wyroby medyczne

Wyroby medyczne kupisz w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne. Są to najczęściej sklepy medyczne lub apteki. Nie obowiązuje rejonizacja, to Ty decydujesz, gdzie zrobisz zakupy. Jeśli podzielisz zlecenie na części, to każdą część musisz zrealizować w punkcie, w którym zostawisz zlecenie.

Zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy (zlecenie wystawione i zweryfikowane w systemie informatycznym w trakcie wypisania) lub 6 kolejnych miesięcy (gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym i potwierdzone do refundacji przez pracownika NFZ).

W przypadku gdy zlecenie zostało wystawione na kilka miesięcy istnieje możliwość częściowej realizacji zleceń jednak na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Realizacja częściowa może odbywać się wyłącznie w jednym miejscu udzielania świadczeń (za wyjątkiem e-zleceń), czyli rozpoczęcie realizacji częściowej u dowolnie wybranego świadczeniodawcy oznacza, że kolejne częściowe realizacje tego zlecenia będą musiały odbywać się u tego samego świadczeniodawcy.

W przypadku e-zleceń jest możliwa częściowa realizacja u różnych świadczeniodawców.

Realizacja e-zlecenia w sklepie medycznym lub aptece odbywa się po przekazaniu przez pacjenta:

 • kodu dostępu oraz numeru PESEL lub
 • identyfikatora zlecenia i kodu dostępu lub
 • identyfikatora zlecenia i numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL daty urodzenia.

Produkty mogą różnić się ceną i jakością. Możesz wybrać wyrób droższy niż limit refundacji i dopłacić różnicę między ceną brutto wyrobu a kwotą refundacji. Każdy punkt, który ma umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne, musi mieć przynajmniej jeden produkt w grupie w cenie limitu z rozporządzenia [1].

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 823 z późn. zm.)

[2] art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2555 z późn. zm.)

[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

[4] Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 826 z późn. zm.)

Źródło: Wydział Obsługi Klientów i Profilaktyki