logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

Leczenie w Unii Europejskiej

          W razie nagłego zachorowania czy wypadku podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej i obszaru płatniczego EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii) możemy skorzystać z pomocy placówek medycznych okazując się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ gwarantuje nam takie zasady świadczeń medycznych, jakie obowiązują w kraju, gdzie przebywamy i w tych placówkach medycznych, które mają podpisaną umowę na leczenie z ubezpieczycielem danego kraju. Osoba ubezpieczona podczas pobytu w państwie członkowskim innym niż miejsce zamieszkania jest uprawniona do otrzymania świadczeń rzeczowych, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie jego pobytu (z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i przewidywanego czasu pobytu).

JAK WYROBIĆ KARTĘ EKUZ KROK PO KROKU

KROK 1WYPEŁNIENIE WNIOSKU

W zależności od celu pobytu w kraju Unii Europejskiej/EFTA pobieramy ze strony internetowej Funduszu druk wniosku o wydanie  EKUZ (druk można też odebrać w oddziale wojewódzkim NFZ i punktach obsługi ubezpieczonych) i uważnie go wypełniamy.

KROK 2ZŁOŻENIE WNIOSKU W NFZ

Z wypełnionym wnioskiem (w przypadku uczniów, studentów lub uczestników studiów doktoranckich zgłoszonych do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi być załączona kopia aktualnej legitymacji ucznia/studenta) zgłaszamy się do siedziby oddziału NFZ (Kielce, ul. Jana Pawła II 9 lub do punktów obsługi ubezpieczonych w Sandomierzu (ul. Mickiewicza 34, siedziba Starostwa Powiatowego) i Ostrowcu Świętokrzyskim - oś. Słoneczne 43, NZOZ „Rodzina”).
Osoby zainteresowane wyrobieniem karty EKUZ proszone są o zgłaszanie się po jej wydanie na około 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Pozwoli to - w przypadku braku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – na wyjaśnienie i dopełnienie wszelkich formalności związanych z dokonaniem prawidłowego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
Wniosek, wypełniony i podpisany, można również:

 • zeskanować i wysłać mailem:
 • wysłać przy użyciu ePUAP
 • wysłać faxem do Oddziału: nr fax 48 41 36 46 127

KROK 3ODBIÓR KARTY

Osoby zgłaszające się z wnioskami do Oddziału w Kielcach lub punktach obsługi ubezpieczonych w Sandomierzu i Ostrowcu kartę odbierają w tym samym dniu osobiście lub przez osobę upoważnioną (karta wydawana jest od ręki). Wnioski, które wpływają drogą pocztową, e-mailową lub faksem przesyłane są na adres wskazany we wniosku.

WAŻNOŚC KARTY

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na następujące okresy:

 • 5 lat dla emeryta;
 • 5 lat  - dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia (w przypadku nastoletniej młodzieży nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia).

 • 18 miesięcy dla osób ubezpieczonych, tj. osób zatrudnionych, prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierających rentę, studentów, którzy ukończyli 26 lat zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członków rodzin wyżej wymienionych osób (w przypadku dzieci - powyżej 18 r.ż. niezbędne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki);

 • 2 miesiące dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

Karta może być wydana także osobom nieposiadającym tytułu do ubezpieczenia, a które spełniają kryteria przewidziane w ustawie:

 • do 6 miesięcy dla kobiet w okresie ciąży lub porodu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (długość ważności karty jest uzależniony od stopnia zawansowania ciąży potwierdzonego przez lekarza ginekologa) oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia (uprawnienie to kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia);
 • do 90 dni (nie dłużej jednak niż data wskazana w decyzji) dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały w tej sprawie decyzję np. wójta, burmistrza;
 • do 42 dni od dnia porodu dla kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba wyjeżdżająca do pracy otrzymuje Kartę tylko na okres do momentu podjęcia pracy.

Szczegółowe informacje na temat leczenia w krajach Unii Europejskiej/EFTA można znaleźć: Linki do poniższych punktów z obecnej starej strony