Dla Pacjenta

Leczenie uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe

KONTAKT

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

Telefon:  41 36 46 241 (w godz. 8.00-12.00)
Przyjęcia osób ubezpieczonych:

Punkt Obsługi dla interesantów, Kielce, al. IX Wieków Kielc 2a: poniedziałek: w godzinach 8.30 – 17.00, wtorek – piątek: w godzinach 8.30 – 15.30.

Adres do korespondencji:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

ul. Jana Pawła II 9

25-025 Kielce

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Wzór druku – Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

JAK WYJECHAĆ DO SANATORIUM KROK PO KROKU

KROK 1 SKIEROWANIE

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego biorąc pod uwagę:

 1. W przypadku dorosłych:
 •  okres, jaki upłynął  od dnia zakończenia przez pacjenta ostatniego leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej – nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od tej daty;
 • wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
 1. zalecaną częstotliwość leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej nie częściej niż raz na 18 miesięcy ( nie stosuje się do leczenia w szpitalu uzdrowiskowym, uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym oraz uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym).

PLIK DO POBRANIA: wzór skierowania do uzdrowiska

Przy kwalifikowaniu pacjentów do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lekarz konsultant zatrudniony w NFZ ocenia:

 • stan zdrowia pacjenta;
 • możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych;
 • przebieg choroby będącej wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych uzdrowisk;
 • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji;
 • zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.

OGÓLNE PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO LUB REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ

SZCZEGÓŁOWE PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO LUB REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ

KROK 2 OPIS STANU ZDROWIA I BADANIA DIAGNOSTYCZNE

W punkcie III druku skierowania lekarz wpisuje wyniki badań: morfologię, OB, mocz, EKG. W przypadku dzieci wymagane są następujące wyniki badań: morfologia, mocz, kał na jaja pasożytów. Jeżeli lekarz nie ma tych wyników, zleca badania i wówczas pacjent  dołącza je do skierowania.

Lekarz wystawiający skierowanie zobowiązany jest do prawidłowego i czytelnego wypełnienia skierowania, a w szczególności:

 1. danych osobowych pacjenta, w tym PESEL, imię i nazwisko, adres;
 2. odciśnięcia pieczęci świadczeniodawcy i pieczęci imiennej lekarza wystawiającego skierowanie;
 3. informacji o aktualnym stanie zdrowia pacjenta;
 4. jednoznacznie określonego rozpoznania choroby zasadniczej ( w języku polskim) będącej podstawą wystawienia skierowania z podaniem symbolu ICD-10;
 5. informacji o schorzeniach współistniejących.

KROK 3 DOSTARCZENIE SKIEROWANIA DO NFZ

Skierowanie lekarz przesyła do Narodowego Funduszu Zdrowia. Skierowanie może być również dostarczone do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ:

 • osobiście lub przez osobę upoważnioną dostarczone do Punktów Obsługi dla interesantów ŚwOW NFZ (Kielce, al. IX Wieków Kielc 2a, Ostrowiec, os. Słoneczne 43 -NZOZ „Rodzina”, Sandomierz – ul. Adama Mickiewicza 34 -siedziba Starostwa Powiatowego);
 • wysłane pocztą na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9

25 – 025 Kielce;

 • wrzucone do specjalnie zabezpieczonej skrzynki pocztowej znajdującej się na ścianie głównego budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Kielcach.

KROK 4 POTWIERDZENIE KWLIFIKACJI NA LECZENIE

Pracownicy Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego rejestrują skierowanie nadając mu indywidualny numer, a następnie przekazują  je  lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.
Potwierdzając skierowanie oddział Funduszu określa:

 1. rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb;
 2. miejscowość i odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z profilem leczenia;
 3. datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie stacjonarnym;
 4. termin ważności skierowania i okres leczenia w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym.

O zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego lub odmowie Fundusz powiadamia pacjenta  listownie.

KROK 5 POWIADOMIENIE O TERMINIE I MIEJSCU LECZENIA

O terminie wyjazdu pacjent zostaje poinformowany listownie najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Osoba oczekująca na leczenie może też śledzić etapy realizacji swojego skierowania na specjalnej przeglądarce:

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

WAŻNE INFORMACJE

 • Nie każdy pobyt w szpitalu jest automatycznie wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego szpitalnego.
 • Dzieci w wieku 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod nadzorem opiekuna prawnego lub same.
 • Dzieci kierowane są na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok, a młodzież szkół ponadgimnazjalnych w okresie wolnym od nauki. NFZ nie gwarantuje  połączenia leczenia uzdrowiskowego dzieci w przypadku różnych zakresów świadczeń.
 • Nie ma możliwości połączenia leczenia uzdrowiskowego dziecka i osoby dorosłej w tym samym obiekcie i terminie.
 • NFZ nie ma obowiązku zapewnienia wspólnego wyjazdu małżonkom (w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego).
 • NFZ nie zapewnia wspólnego kierowania na leczenie uzdrowiskowe osób o różnych kwalifikacjach lekarskich, np. leczenie w sanatorium uzdrowiskowym i leczenie w szpitalu uzdrowiskowym.
 • NFZ nie zapewnia leczenia w konkretnym uzdrowisku wskazanym przez pacjenta.
 • NFZ nie ma wpływu na warunki zakwaterowania (rodzaj pokoju, pokój z sanitariatem lub bez, dochodzenie na zabiegi, posiłki, itp.).
 • NFZ nie zapewnia kierowania swoich ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk tylko w miesiącach wakacyjnych i podczas ferii zimowych. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku.
 • Brak akceptacji terminu lub miejsca leczenia  wyznaczonego przez Oddział Wojewódzki NFZ jest równoznaczne z rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego.
 • W przypadku rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy w trybie natychmiastowym pisemnie powiadomić o tym fakcie właściwy oddział wojewódzki NFZ oraz odesłać oryginał potwierdzonego skierowania. Oceny zasadności rezygnacji dokonuje oddział wojewódzki NFZ na podstawie pisemnego i udokumentowanego uzasadnienia Świadczeniobiorcy oraz przedstawionej dokumentacji medycznej. Nieuzasadniony bądź nieudokumentowany zwrot skierowania na leczenie uzdrowiskowe będzie traktowany jako rezygnacja z leczenia, a całość dokumentacji zostanie zwrócona lekarzowi wystawiającemu skierowanie.

FORMY LECZENIA UZDROWISKOWEGO

Istnieją następujące formy leczenia uzdrowiskowego:

 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, bezpłatne, w ramach zwolnienia lekarskiego;
 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, bezpłatne, w ramach zwolnienia lekarskiego;
 • w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, z częściową odpłatnością pacjenta za wyżywienie i zakwaterowanie;
 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci (3-18 r. ż.): 27-dniowe, bezpłatne;
 • w sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci (3-6 r. ż.) pod opieką osoby dorosłej: 21-dniowe, dla dzieci bezpłatne, natomiast opiekun dziecka ponosi pełny koszt pobytu wg cennika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, a opiekun czynny zawodowo wyjeżdża w ramach urlopu;
 • leczenie ambulatoryjne: 6-18 osobodni, NFZ płaci za zabiegi, natomiast pacjent sam organizuje sobie nocleg i wyżywienie.

KOSZTY LECZENIA UZDROWISKOWEGO PONOSZONE PRZEZ PACJENTA

Osoba skierowana na leczenie uzdrowiskowe ponosi następujące koszty (nie dotyczy leczenia w szpitalu uzdrowiskowym):

 • koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego;
 • koszty częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych wg obowiązujących stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (nie dotyczy leczenia w szpitalu uzdrowiskowym).

Załącznik/pobierz – CENNIK ODPŁATNOŚCI

 • koszty pobytu i wyżywienia podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego;
 • koszty pobytu opiekuna pacjenta;

dodatkowe opłaty w zależności od przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego np. opłat klimatycznych.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej