Dla Świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawcy

Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych w rodzaju leczenie stomatologiczne na 2024 rok

26.09.2023

Zwracamy się do podmiotów wykonujących działalność leczniczą zainteresowanych udzielaniem świadczeń w zakresach i obszarach wskazanych w tabeli poniżej o wypełnienie udostępnionego w załączniku nr 1 do komunikatu zgłoszenia* i przesłanie go drogą e-mailową na adres: dlo@nfz-kielce.pl

Termin przekazania informacji upływa 20 października 2023 r.

W ślad za analizą dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne  oraz koniecznością opracowania Planu zakupu na 2024r., publikujemy wykaz zakresów świadczeń i obszarów bez zabezpieczenia:

Nazwa zakresu świadczeń

Typ obszaru

Nazwa obszaru

Kod obszaru

świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Gnojno 2601022
świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Pacanów 2601042
świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Stopnica 2601063
świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Wiślica 2601085
świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Oksa 2602052
świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Bejsce 2603012
świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Smyków 2605072
świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Kunów 2607053
świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Dwikozy 2609022
świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Brody 2611022
świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Szydłów 2612082
świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Radków 2613042
świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Włoszczowa 2613063
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. powiat Kazimierski 2603
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. powiat Pińczowski 2608
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. powiat Włoszczowski 2613
świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej grupa powiatów Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Opatowski, Pińczowski, Sandomierski, Staszowski 2601, 2602, 2603, 2606, 2608, 2609, 2612
świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii grupa powiatów Buski, Kazimierski 2601, 2603
program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki województwo świętokrzyskie 26

*Informujemy, że fakt przekazania przez podmiot działalności leczniczej zgłoszenia nie stanowi zobowiązania NFZ do zawarcia umowy. Zgodnie z zapisami art. 139 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

,, 1. Zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 159 i art. 159a, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie:

1) konkursu ofert albo

2) rokowań.”

Załącznik nr 1 Zgłoszenie

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego