Dla Świadczeniodawcy

Leczenie uzdrowiskowe

Kontakt

Narodowy Fundusz Zdrowia w Kielcach
Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce
Telefon: 41 36 46 241, czynne 8:00-12:00

Punkt Obsługi Klientów, ul. IX Wieków Kielc 2A, Kielce
Czynne poniedziałek – piątek w godz. 8:30-15:30

Leczenie uzdrowiskowe

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę:

 • Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2012.14).
 • W przypadku dorosłych – zalecaną częstotliwość leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej nie częściej niż raz na 18 miesięcy (nie stosuje się do leczenia w szpitalu uzdrowiskowym, uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym oraz uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym).

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe powinno być wystawione na druku, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. 2019, poz. 1136).

W punkcie III obowiązującego druku skierowania na leczenie uzdrowiskowe lekarz wpisuje wyniki badań: morfologię, OB, mocz, EKG.

W przypadku dzieci wymagane są następujące wyniki badań: morfologia, mocz, kał na jaja pasożyty.

 Lekarz wystawiający skierowanie zobowiązany jest do prawidłowego i czytelnego wypełnienia skierowania, a w szczególności:

 • danych osobowych pacjenta, w tym PESEL, imię i nazwisko, adres oraz nr telefonu;
 • złożenia podpisu oraz odciśnięcia pieczęci świadczeniodawcy;
 • informacji o aktualnym stanie zdrowia pacjenta;
 • jednoznacznie określonego rozpoznania choroby zasadniczej (w języku polskim) będącej podstawą wystawienia skierowania z podaniem symbolu ICD-10;
 • informacji o schorzeniach współistniejących.

Przy kwalifikowaniu pacjentów do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lekarz ocenia:

 • stan zdrowia pacjenta;
 • możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych;
 • przebieg choroby będącej wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych uzdrowisk;
 • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji;
 • zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.

Skierowanie lekarz przesyła do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Skierowanie może być również dostarczone przez bezpośrednio zainteresowanego pacjenta.

Ogólne przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej

 • stan chorobowy, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych mogłyby spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta;
 • choroba zakaźna w fazie ostrej;
 • ciąża i połóg;
 • czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem: 5 lat w przypadku: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych, nowotworów nerki, 12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii, z wyłączeniem leczenia hormonalnego.

Przeciwwskazania  szczegółowe

I. Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

 • C40, C41 – nowotwory złośliwe kości lub chrząstki stawowej w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • M84, T10, T12 – stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym lub powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego;
 • M86 – zapalenie kości lub szpiku kostnego z odczynem ogólnym lub czynnymi przetokami;
 • M99 – stany po zabiegach operacyjnych ortopedycznych z niezdolnością do samoobsługi;
 • T09 – stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, z odleżynami lub z niezdolnością do samoobsługi.

II. Choroby układu nerwowego (neurologia)

 • I64 – stany po udarach mózgowych z utrwalonymi niedowładami, z afazją sensoryczną lub motoryczną lub zespołem psychoorganicznym oraz z całkowitą niepełnosprawnością;
 • G40 – padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu);
 • G35 – stwardnienie rozsiane w okresie zaostrzenia;
 • G55 – całkowite wypadnięcie jądra galaretowatego lub inne stany chorobowe ze wskazaniem do operacji,
 • T09 – stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, z odleżynami lub z niezdolnością do samoobsługi;
 • G09, T81, T90 – stany pourazowe, stany pozapalne lub stany pooperacyjne mózgu lub rdzenia kręgowego, inne choroby neurologiczne z dysfunkcją ruchową uniemożliwiającą podstawową samoobsługę.

III. Choroby reumatologiczne (reumatologia)

 • M05, M06 – reumatoidalne zapalenie stawów w IV stopniu sprawności czynnościowej (unieruchomienie w łóżku);
 • M05, M06 – zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów z odczynem ogólnym (stany gorączkowe, świeże wysięki, duże obrzęki stawowe);
 • M05, M06, M14, M45 – ograniczenie funkcji ruchowych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i innych artropatii, z całkowitą niepełnosprawnością;
 • M05, M06, M14 – zaawansowane zmiany narządowe w przebiegu schorzeń reumatoidalnych;
 • M30-M36 – układowe choroby tkanki łącznej w fazie ostrej;
 • M13, M89 – infekcyjne zapalenie kości lub stawów w fazie ostrej;
 • M96 – stany w przebiegu chorób reumatycznych wymagające pilnej interwencji chirurgicznej lub ortopedycznej.

IV. Choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

 • I11 – nadciśnienie tętnicze III stopnia nieunormowane farmakologicznie z chwiejnym przebiegiem oraz z co najmniej dwoma czynnikami ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych;
 • I11 – nadciśnienie tętnicze złośliwe;
 • I21 – ostry zawał serca, w tym stany po upływie 40 dni od przebycia zawału serca z upośledzoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) 35%, bez zabezpieczenia kardiowerterem-defibrylatorem (ICD);
 • I24 – niestabilna choroba wieńcowa;
 • I25 – przewlekła choroba niedokrwienna serca wg klasyfikacji CCS – III albo IV okres;
 • I27 – nadciśnienie płucne dużego stopnia;
 • I38, I30 – ostre zapalenie wsierdzia lub osierdzia;
 • I42 – kardiomiopatia przerostowa albo roztrzeniowa w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA;
 • I44 – zespół chorego węzła zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, blok trójwiązkowy, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typu Mobitz, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia 2:1 – w przypadku braku usuwalnej przyczyny bloku i bez zabezpieczenia układem stymulującym serca;
 • I47 – częstoskurcze utrwalone lub częste napady częstoskurczu w wywiadzie;
 • I48 – napadowe migotanie albo trzepotanie przedsionków z towarzyszącym zespołem WPW lub obecnością dodatkowej drogi przewodzącej (przy braku skutecznego leczenia ablacją);
 • I48 – napadowe migotanie albo trzepotanie przedsionków (u chorych bez dodatkowej drogi przewodzenia) z nawrotami arytmii w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • I49 – złośliwe, komorowe zaburzenia rytmu serca w wywiadzie, przy braku usuwalnej ich przyczyny (zaburzenia elektrolitowe, tyreotoksykoza i inne), bez zabezpieczenia kardiowerterem-defibrylatorem (ICD);
 • I50 – niewydolność serca w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA;
 • I71 – tętniak rozwarstwiający aorty;
 • I72 – tętniak serca;
 • I82 – ostre powikłania zatorowo-zakrzepowe;
 • Q24 – wady serca w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA lub ze złośliwymi zaburzeniami rytmu serca.

V. Choroby naczyń obwodowych

 • I70 – miażdżyca naczyń kończyn dolnych w III albo IV stopniu niedokrwienia według Fontaine’a;
 • I74 – zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic kończyn dolnych w okresie ostrym oraz w III albo IV stadium według Fontaine’a;
 • I83 – rozległe owrzodzenia żylakowe podudzia, w 6 stopniu niewydolności żylnej, zgodnie z klasyfikacją CEAP;
 • I97 – stany po operacjach naczyniowych z powikłaniami pooperacyjnymi;
 • L97, L88 – zespół stopy cukrzycowej z rozległymi, nadkażonymi owrzodzeniami, zgorzel;
 • I80 – zapalenie żył lub zakrzepowe zapalenie żył w ostrej fazie choroby.

VI. Choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

 • C09-C14 – nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • J00-J06 – ostre infekcje górnych dróg oddechowych, wymagające intensywnej farmakoterapii;
 • J39 – choroby górnych dróg oddechowych z upośledzoną drożnością w wyniku znacznego przerostu adenoidalnego lub skrzywienia przegrody nosa, wymagające zabiegu operacyjnego;
 • H81, H82 – Zespół Meniera lub zespoły pseudomenierowskie.

VII. Choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

 • A15 – gruźlica płuc lub opłucnej w okresie aktywnym;
 • C34-C39 – nowotwory złośliwe dolnych dróg oddechowych przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • I27 – pełnoobjawowa niewydolność oddechowa lub oddechowo-krążeniowa;
 • J12-J18, J20-J22 – ostre zapalenie oskrzeli, płuc lub opłucnej;
 • J45 – dychawica oskrzelowa o ciężkim przebiegu, ze stanami astmatycznymi w wywiadzie;
 • J47, A15 – rozstrzenie oskrzeli na tle gruźliczym;
 • R04 – krwawienie lub krwotoki z górnych dróg oddechowych oraz stany po krwotokach płucnych.

VIII. Choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

 • C15-C26 – nowotwory złośliwe układu trawienia przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • B15-B17 – ostre wirusowe zapalenia wątroby;
 • K74 – pełnoobjawowa marskość wątroby;
 • K72 – niewydolność wątroby niesklasyfikowana gdzie indziej;
 • K22 – zwężenie odźwiernika z owrzodzeniem i krwawieniem;
 • K31, K63 – choroby żołądka lub jelit przebiegające z krwawieniem z przewodu pokarmowego;
 • K28, K81, K82 – choroby żołądka, jelit, pęcherzyka żółciowego wymagające leczenia operacyjnego;
 • K50 – choroba Leśniowskiego-Crohna o ciężkim przebiegu;
 • K51 – wrzodziejące zapalenie jelita grubego o ciężkim przebiegu;
 • K85 – ostre zapalenie trzustki;
 • K92 – nawracające, niezdiagnozowane zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunki, zaparcia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego).

IX. Cukrzyca (diabetologia)

 • E10, E11 – cukrzyca typu 1 albo typu 2 w okresie kwasicy, stan przedśpiączkowy;
 • R02 – zespół stopy cukrzycowej ze zgorzelą wymagający interwencji chirurgicznej;
 • Z89 – stany po amputacji kończyn z niezagojoną raną operacyjną;
 • E10, E11, N18 – cukrzyca z nefropatią w okresie mocznicy;
 • I79, I70 – cukrzyca z makroangiopatią kończyn dolnych w okresie III albo IV choroby naczyniowej;
 • E10, E11, I50 – cukrzyca z niewydolnością krążenia w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA;
 • E10, E11, Z74 – pełna niezdolność do samoobsługi z powodu powikłań cukrzycy lub chorób towarzyszących.

X. Otyłość

 • E66, I73 – otyłość z cukrzycą powikłaną zmianami naczyniowymi;
 • I98, E66 – otyłość z pełnoobjawową niewydolnością krążenia;
 • E66, F72, F73 – otyłość u osób ze znacznym ograniczeniem umysłowym.

XI. Choroby endokrynologiczne

 • C73 – nowotwory złośliwe tarczycy przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • E05 – nadczynność tarczycy w okresie całkowitego niewyrównania;
 • E06 – ostry stan zapalny tarczycy;
 • E04 – wole z bezwzględnymi wskazaniami do operacji;
 • E22 – akromegalia w okresie:
  a) czynnego procesu chorobowego,
  b) z guzem zlokalizowanym w siodle tureckim znacznych rozmiarów oraz z objawami ocznymi, które wymagają stałej kontroli neurochirurgicznej;
 • E23, I95 – niedoczynność przysadki – niewyrównana z niskim ciśnieniem tętniczym;
 • E24 – zespół Cushinga:
  a) z czynną chorobą,
  b) po leczeniu operacyjnym nadnerczy lub przysadki, z utrzymującym się nadal czynnym procesem,
  c) z niewydolnością krążenia, skazą krwotoczną, wysokim ciśnieniem tętniczym krwi opornym na leczenie farmakologiczne;
 • E27 – niedoczynność kory nadnerczy w okresie niewyrównania;
 • E20 – niedoczynność przytarczyc:
  a) ciężkie postacie tężyczki,
  b) postacie tężyczki wymagające częstego dożylnego podawania preparatów wapnia.

XII. Osteoporoza

 • M82 – osteoporozy wtórne w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, szpiczaka mnogiego, nadczynności tarczycy, nadczynności przytarczyc, nadczynności kory nadnerczy;
 • M80 – osteoporoza ze świeżym złamaniem;
 • M80, Z74 – osteoporoza późna z ograniczeniem zdolności podstawowej samoobsługi lub powikłana niewydolnością układu krążenia i oddechowego.

XIII. Choroby skóry (dermatologia)

 • C43, C44 – nowotwory złośliwe skóry, w przypadku czerniaka – w okresie do 5 lat, a w pozostałych przypadkach nowotworów złośliwych skóry – w okresie do 12 miesięcy, od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • M34, L93 – kolagenozy – twardzina uogólniona i liszaj rumieniowaty z zaawansowanymi zmianami narządowymi;
 • L56, L57 – fotodermatozy;
 • L40 – łuszczyca uogólniona w okresie zaostrzenia wymagająca leczenia szpitalnego;
 • L23 – ostre alergiczne choroby skóry;
 • L97 – rozległe owrzodzenia żylakowe podudzi z cechami zakażenia bakteryjnego, grzybiczego;
 • L08, L99 – ropne zapalenie skóry oraz choroby grzybicze, pasożytnicze i wirusowe;
 • L30 – erytrodermia;
 • L98 – dermatozy zawodowe w okresie ostrym.

XIV. Choroby kobiece (ginekologia)

 • C51-C58 – nowotwory złośliwe narządu rodnego przed upływem 12 miesięcy od zakończonej terapii chirurgicznej, radioterapii lub chemioterapii, z wyłączeniem terapii hormonalnej;
 • N70-N76 – ostre stany zapalne w obrębie narządów rodnych, ostre zakażenia na tle gruźlicy, rzeżączka, rzęsistkowica, grzybice;
 • D25, D26 – mięśniaki macicy dużego stopnia, kwalifikujące się do zabiegu operacyjnego;
 • N93 – niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych;
 • N82 – przetoki pochwowo-pęcherzowe lub pochwowo-odbytnicze.

XV. Choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)

 • C64, C65 – nowotwór złośliwy nerki przed upływem 5 lat od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii, radioterapii;
 • C66-C68 – nowotwór złośliwy moczowodu, pęcherza moczowego, nieokreślonych narządów moczowych przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • N00, N01, N10, N30, N34 – ostre stany zapalne nerek i dróg moczowych;
 • I12, I15 – choroby nerek z utrwalonym wysokim nadciśnieniem tętniczym;
 • N18 – schyłkowa niewydolność nerek w stadium V – z objawami mocznicy; dotyczy pacjentów, którzy nie rozpoczęli leczenia nerkozastępczego;
 • N20-N22 – kamica nerkowa zagrażająca powstaniem wodonercza lub roponercza, wymagająca leczenia operacyjnego;
 • N00, N01, N03 – ostre kłębuszkowe zapalenie nerek lub zaostrzenie przewlekłego zapalenia nerek;
 • K60 – przetoki pochwowo-pęcherzowe lub pochwowo-odbytnicze;
 • N04, N17-N19 – zespół nerczycowy z niewydolnością nerek;
 • N02 – krwiomocz nawracający o nieustalonej etiologii.

XVI. Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)

 • C81-C96 – nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych przed upływem 5 lat od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • D45 – czerwienica prawdziwa;
 • D46 – inne zespoły mielodysplastyczne;
 • D62 – ostra niedokrwistość pokrwotoczna;
 • D63 – niedokrwistości w przebiegu chorób nowotworowych;
 • D65 – rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (zespół odwłóknienia);
 • inne zaburzenia krzepnięcia:
  a) D66* – dziedziczny niedobór czynnika VIII,
  b) D68.1* – dziedziczny niedobór czynnika IX,
  c) D68.2* – dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia,
  d) D68.3 – skazy krwotoczne zależne od obecności krążących antykoagulantów,
  e) D68.4* – nabyty niedobór czynników krzepnięcia (w przebiegu chorób wątroby lub niedoboru witaminy K);
 • D70 – agranulocytoza (neutropenia) poniżej 1,5 G/l (1500/µl);
 • D72.8 – limfopenia poniżej 1,0 G/l (1000/µl);
 • ciężkie niedokrwistości z objawami ogólnoustrojowymi (tachykardią, bólami zamostkowymi, niskim ciśnieniem tętniczym krwi).

Potwierdzając skierowanie, oddział Funduszu określa:

 • rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb;
 • miejscowość i odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z profilem leczenia;
 • datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie stacjonarnym;
 • termin ważności skierowania i okres leczenia w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym.

Dzieci w wieku 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod nadzorem opiekuna prawnego lub same.

Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub średniej kierowane są na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok.

Nie ma możliwości połączenia leczenia uzdrowiskowego dziecka i osoby dorosłej w tym samym obiekcie i terminie.

NFZ nie ma obowiązku zapewnić wspólnego wyjazdu małżonkom (tzn. w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego).

NFZ nie zapewnia kierowania swoich ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk tylko w miesiącach wakacyjnych i podczas ferii zimowych. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku.

Każda rezygnacja z przyznanego leczenia uzdrowiskowego powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie.

W przypadku rezygnacji z otrzymanego skierowania świadczeniobiorca powinien je bezzwłocznie zwrócić do oddziału Funduszu wraz z załączoną dokumentacją medyczną.

Zmiana miejsca i terminu leczenia uzdrowiskowego może nastąpić tylko w szczególnych, udokumentowanych przypadkach, gdy powodem rezygnacji jest choroba świadczeniobiorcy, potwierdzona odpowiednim dokumentem. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku wyznaczenia kolejnego terminu leczenia uzdrowiskowego.

W przypadku uznania rezygnacji, oddział Funduszu wyznaczy nowy termin realizacji skierowania w ramach możliwości oddziału Funduszu oraz zgodnie z pierwotną datą wpływu skierowania.

W przypadku złożenia kolejnego skierowania przed potwierdzeniem realizacji leczenia uzdrowiskowego przez oddział Funduszu, skierowanie takie jest rejestrowane i traktowane jako weryfikacja skierowania z oceną celowości lekarza specjalisty. Każde kolejne złożone skierowanie rozpatrywane jest łącznie z wcześniej złożonymi, oczekującymi na realizację skierowaniami. Skierowania rozpatrywane są zgodnie z datą wpływu pierwszego, oczekującego na realizację złożonego skierowania.

Osoba skierowana na leczenie uzdrowiskowe ponosi następujące koszty:

 • koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego;
 • koszty częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych wg obowiązujących stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia;
 • koszty pobytu i wyżywienia podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego;
 • koszty pobytu opiekuna świadczeniobiorcy;
 • dodatkowe opłaty w zależności od przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego np. opłat klimatycznych.

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Źródło: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego