Dla Świadczeniodawcy

Leczenie uzdrowiskowe

KONTAKT

Narodowy Fundusz Zdrowia w Kielcach
Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce
Telefony: (41) 36 46 251; (41) 36 46 241; (41) 36 46 242 czynne 8:00 – 12:00

Punkt informacyjny: Pokój nr 9 czynny 8:00 – 14:30

LECZENIE UZDROWISKOWE

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego biorąc pod uwagę:
 • Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2012.14).
 • W przypadku dorosłych – zalecaną częstotliwość leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej nie częściej niż raz na 18 miesięcy ( nie stosuje się do leczenia w szpitalu uzdrowiskowym, uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym oraz uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym)

Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.11.142.835).

W skierowaniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może określić po uwzględnieniu wskazań i przeciwwskazań miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, ale wybór dokonany przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wiążący dla OW Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przy kwalifikowaniu pacjentów do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lekarz ocenia;

 • stan zdrowia pacjenta
 • możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych;
 • przebieg choroby będącej wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych uzdrowisk
 • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji;
 • zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.
OGÓLNE PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO
LUB REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ
 • stan chorobowy, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych mogłyby spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta;
 • choroba zakaźna w fazie ostrej;
 • ciąża i połóg;
 • czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem: 5 lat w przypadku: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych, nowotworów nerki, 12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii, z wyłączeniem leczenia hormonalnego
PRZECIWWSKAZANIA SZCZEGÓŁOWE
I. Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • C40, C41 – nowotwory złośliwe kości lub chrząstki stawowej w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • M84, T10, T12 – stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym lub powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego;
 • M86 – zapalenie kości lub szpiku kostnego z odczynem ogólnym lub czynnymi przetokami;
 • M99 – stany po zabiegach operacyjnych ortopedycznych z niezdolnością do samoobsługi;
 • T09 – stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, z odleżynami lub z niezdolnością do samoobsługi.
II. Choroby układu nerwowego (neurologia)
 • I64 – stany po udarach mózgowych z utrwalonymi niedowładami, z afazją sensoryczną lub motoryczną lub zespołem psychoorganicznym oraz z całkowitą niepełnosprawnością;
 • G40 – padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu);
 • G35 – stwardnienie rozsiane w okresie zaostrzenia;
 • G55 – całkowite wypadnięcie jądra galaretowatego lub inne stany chorobowe ze wskazaniem do operacji;
 • T09 – stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, z odleżynami lub z niezdolnością do samoobsługi;
 • G09, T81, T90 – stany pourazowe, stany pozapalne lub stany pooperacyjne mózgu lub rdzenia kręgowego, inne choroby neurologiczne z dysfunkcją ruchową uniemożliwiającą podstawową samoobsługę.
III. Choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • M05, M06 – reumatoidalne zapalenie stawów w IV stopniu sprawności czynnościowej (unieruchomienie w łóżku);
 • M05, M06 – zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów z odczynem ogólnym (stany gorączkowe, świeże wysięki, duże obrzęki stawowe);
 • M05, M06, M14, M45 – ograniczenie funkcji ruchowych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i innych artropatii, z całkowitą niepełnosprawnością;
 • M05, M06, M14 – zaawansowane zmiany narządowe w przebiegu schorzeń reumatoidalnych;
 • M30 – M36 – układowe choroby tkanki łącznej w fazie ostrej;
 • M13, M89 – infekcyjne zapalenie kości lub stawów w fazie ostrej;
 • M96 – stany w przebiegu chorób reumatycznych wymagające pilnej interwencji chirurgicznej lub ortopedycznej.
IV. Choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • I11 – nadciśnienie tętnicze III stopnia nieunormowane farmakologicznie z chwiejnym przebiegiem oraz z co najmniej dwoma czynnikami ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych;
 • I11 – nadciśnienie tętnicze złośliwe;
 • I21 – ostry zawał serca, w tym stany po upływie 40 dni od przebycia zawału serca z upośledzoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) 35%, bez zabezpieczenia kardiowerterem-defibrylatorem (ICD);
 • I24 – niestabilna choroba wieńcowa;
 • I25 – przewlekła choroba niedokrwienna serca wg klasyfikacji CCS – III albo IV okres;
 • I27 – nadciśnienie płucne dużego stopnia;
 • I38, I30 – ostre zapalenie wsierdzia lub osierdzia;
 • I42 – kardiomiopatia przerostowa albo roztrzeniowa w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA;
 • I44 – zespół chorego węzła zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, blok trójwiązkowy, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typu Mobitz, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia 2:1 – w przypadku braku usuwalnej przyczyny bloku i bez zabezpieczenia układem stymulującym serca;
 • I47 – częstoskurcze utrwalone lub częste napady częstoskurczu w wywiadzie;
 • I48 – napadowe migotanie albo trzepotanie przedsionków z towarzyszącym zespołem WPW lub obecnością dodatkowej drogi przewodzącej (przy braku skutecznego leczenia ablacją);
 • I48 – napadowe migotanie albo trzepotanie przedsionków (u chorych bez dodatkowej drogi przewodzenia) z nawrotami arytmii w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • I49 – złośliwe, komorowe zaburzenia rytmu serca w wywiadzie, przy braku usuwalnej ich przyczyny (zaburzenia elektrolitowe, tyreotoksykoza i inne), bez zabezpieczenia kardiowerterem-defibrylatorem (ICD);
 • I50 – niewydolność serca w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA;
 • I71 – tętniak rozwarstwiający aorty;
 • I72 – tętniak serca;
 • I82 – ostre powikłania zatorowo-zakrzepowe;
 • Q24 – wady serca w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA lub ze złośliwymi zaburzeniami rytmu serca.
V. Choroby naczyń obwodowych
 • I70 – miażdżyca naczyń kończyn dolnych w III albo IV stopniu niedokrwienia według Fontaine`a;
 • I74 – zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic kończyn dolnych w okresie ostrym oraz w III albo IV stadium według Fontaine`a;
 • I83 – rozległe owrzodzenia żylakowe podudzia, w 6 stopniu niewydolności żylnej, zgodnie z klasyfikacją CEAP;
 • I97 – stany po operacjach naczyniowych z powikłaniami pooperacyjnymi;
 • L97, L88 – zespół stopy cukrzycowej z rozległymi, nadkażonymi owrzodzeniami, zgorzel;
 • I80 – zapalenie żył lub zakrzepowe zapalenie żył w ostrej fazie choroby.
VI. Choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • C09 – C14 – nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • J00 – J06 – ostre infekcje górnych dróg oddechowych, wymagające intensywnej farmakoterapii;
 • J39 – choroby górnych dróg oddechowych z upośledzoną drożnością w wyniku znacznego przerostu adenoidalnego lub skrzywienia przegrody nosa, wymagające zabiegu operacyjnego;
 • H81, H82 – Zespół Meniera lub zespoły pseudomenierowskie.
VII. Choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • A15 – gruźlica płuc lub opłucnej w okresie aktywnym;
 • C34 – C39 – nowotwory złośliwe dolnych dróg oddechowych przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • I27 – pełnoobjawowa niewydolność oddechowa lub oddechowo-krążeniowa;
 • J12 – J18, J20 – J22 – ostre zapalenie oskrzeli, płuc lub opłucnej;
 • J45 – dychawica oskrzelowa o ciężkim przebiegu, ze stanami astmatycznymi w wywiadzie;
 • J47, A15 – rozstrzenie oskrzeli na tle gruźliczym;
 • R04 – krwawienie lub krwotoki z górnych dróg oddechowych oraz stany po krwotokach płucnych.
VIII. Choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
 • C15 – C26 – nowotwory złośliwe układu trawienia przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • B15-B17 – ostre wirusowe zapalenia wątroby;
 • K74 – pełnoobjawowa marskość wątroby;
 • K72 – niewydolność wątroby niesklasyfikowana gdzie indziej;
 • K22 – zwężenie odźwiernika z owrzodzeniem i krwawieniem;
 • K31, K63 – choroby żołądka lub jelit przebiegające z krwawieniem z przewodu pokarmowego;
 • K28, K81, K82 – choroby żołądka, jelit, pęcherzyka żółciowego wymagające leczenia operacyjnego;
 • K50 – choroba Leśniowskiego-Crohna o ciężkim przebiegu;
 • K51 – wrzodziejące zapalenie jelita grubego o ciężkim przebiegu;
 • K85 – ostre zapalenie trzustki;
 • K92 – nawracające, niezdiagnozowane zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunki, zaparcia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego).
IX. Cukrzyca (diabetologia)
 • E10, E11 – cukrzyca typu 1 albo typu 2 w okresie kwasicy, stan przedśpiączkowy;
 • R02 – zespół stopy cukrzycowej ze zgorzelą wymagający interwencji chirurgicznej;
 • Z89 – stany po amputacji kończyn z niezagojoną raną operacyjną;
 • E10, E11, N18 – cukrzyca z nefropatią w okresie mocznicy;
 • I79, I70 – cukrzyca z makroangiopatią kończyn dolnych w okresie III albo IV choroby naczyniowej;
 • E10, E11, I50 – cukrzyca z niewydolnością krążenia w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA;
 • E10, E11, Z74 – pełna niezdolność do samoobsługi z powodu powikłań cukrzycy lub chorób towarzyszących.
X. Otyłość
 • E66, I73 – otyłość z cukrzycą powikłaną zmianami naczyniowymi;
 • I98, E66 – otyłość z pełnoobjawową niewydolnością krążenia;
 • E66, F72, F73 – otyłość u osób ze znacznym ograniczeniem umysłowym
XI. Choroby endokrynologiczne
 • C73 – nowotwory złośliwe tarczycy przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • E05 – nadczynność tarczycy w okresie całkowitego niewyrównania;
 • E06 – ostry stan zapalny tarczycy;
 • E04 – wole z bezwzględnymi wskazaniami do operacji;
 • E22 – akromegalia w okresie:
  a) czynnego procesu chorobowego,
  b) z guzem zlokalizowanym w siodle tureckim znacznych rozmiarów oraz z objawami ocznymi, które wymagają stałej kontroli neurochirurgicznej;
 • E23, I95 – niedoczynność przysadki – niewyrównana z niskim ciśnieniem tętniczym;
 • E24 – zespół Cushinga:
  a) z czynną chorobą,
  b) po leczeniu operacyjnym nadnerczy lub przysadki, z utrzymującym się nadal czynnym procesem,
  c) z niewydolnością krążenia, skazą krwotoczną, wysokim ciśnieniem tętniczym krwi opornym na leczenie farmakologiczne;
 • E27 – niedoczynność kory nadnerczy w okresie niewyrównania;
 • E20 – niedoczynność przytarczyc:
  a) ciężkie postacie tężyczki,
  b) postacie tężyczki wymagające częstego dożylnego podawania preparatów wapnia.
XII. Osteoporoza
 • M82 – osteoporozy wtórne w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, szpiczaka mnogiego, nadczynności tarczycy, nadczynności przytarczyc, nadczynności kory nadnerczy;
 • M80 – osteoporoza ze świeżym złamaniem;
 • M80, Z74 – osteoporoza późna z ograniczeniem zdolności podstawowej samoobsługi lub powikłana niewydolnością układu krążenia i oddechowego.
XIII. Choroby skóry (dermatologia)
 • C43, C44 – nowotwory złośliwe skóry, w przypadku czerniaka – w okresie do 5 lat, a w pozostałych przypadkach nowotworów złośliwych skóry – w okresie do 12 miesięcy, od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • M34, L93 – kolagenozy – twardzina uogólniona i liszaj rumieniowaty z zaawansowanymi zmianami narządowymi;
 • L56, L57 – fotodermatozy;
 • L40 – łuszczyca uogólniona w okresie zaostrzenia wymagająca leczenia szpitalnego;
 • L23 – ostre alergiczne choroby skóry;
 • L97 – rozległe owrzodzenia żylakowe podudzi z cechami zakażenia bakteryjnego, grzybiczego;
 • L08, L99 – ropne zapalenie skóry oraz choroby grzybicze, pasożytnicze i wirusowe;
 • L30 – erytrodermia;
 • L98 – dermatozy zawodowe w okresie ostrym.
XIV. Choroby kobiece (ginekologia)
 • C51-C58 – nowotwory złośliwe narządu rodnego przed upływem 12 miesięcy od zakończonej terapii chirurgicznej, radioterapii lub chemioterapii, z wyłączeniem terapii hormonalnej;
 • N70-N76 – ostre stany zapalne w obrębie narządów rodnych, ostre zakażenia na tle gruźlicy, rzeżączka, rzęsistkowica, grzybice;
 • D25, D26 – mięśniaki macicy dużego stopnia, kwalifikujące się do zabiegu operacyjnego;
 • N93 – niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych;
 • N82 – przetoki pochwowo-pęcherzowe lub pochwowo-odbytnicze.
XV. Choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)
 • C64, C65 – nowotwór złośliwy nerki przed upływem 5 lat od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii, radioterapii;
 • C66 – C68 – nowotwór złośliwy moczowodu, pęcherza moczowego, nieokreślonych narządów moczowych przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • N00, N01, N10, N30, N34 – ostre stany zapalne nerek i dróg moczowych;
 • I12, I15 – choroby nerek z utrwalonym wysokim nadciśnieniem tętniczym;
 • N18 – schyłkowa niewydolność nerek w stadium V – z objawami mocznicy; dotyczy pacjentów, którzy nie rozpoczęli leczenia nerkozastępczego;
 • N20 – N22 – kamica nerkowa zagrażająca powstaniem wodonercza lub roponercza, wymagająca leczenia operacyjnego;
 • N00, N01, N03 – ostre kłębuszkowe zapalenie nerek lub zaostrzenie przewlekłego zapalenia nerek;
 • K60 – przetoki pochwowo-pęcherzowe lub pochwowo-odbytnicze;
 • N04, N17 – N19 – zespół nerczycowy z niewydolnością nerek;
 • N02 – krwiomocz nawracający o nieustalonej etiologii.
XVI. Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)
 • C81 – C96 – nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych przed upływem 5 lat od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 • D45 – czerwienica prawdziwa;
 • D46 – inne zespoły mielodysplastyczne;
 • D62 – ostra niedokrwistość pokrwotoczna;
 • D63 – niedokrwistości w przebiegu chorób nowotworowych;
 • D65 – rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (zespół odwłóknienia);
 • inne zaburzenia krzepnięcia:
  a) D66* – dziedziczny niedobór czynnika VIII,
  b) D68.1* – dziedziczny niedobór czynnika IX,
  c) D68.2* – dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia,
  d) D68.3 – skazy krwotoczne zależne od obecności krążących antykoagulantów,
  e) D68.4* – nabyty niedobór czynników krzepnięcia (w przebiegu chorób wątroby lub niedoboru witaminy K);
 • D70 – agranulocytoza (neutropenia) poniżej 1,5 G/l (1500/µl);
 • D72.8 – limfopenia poniżej 1,0 G/l (1000/µl);
 • ciężkie niedokrwistości z objawami ogólnoustrojowymi (tachykardią, bólami zamostkowymi, niskim ciśnieniem tętniczym krwi).

Skierowania na leczenie uzdrowiskowe lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia na druku będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.11.142.835).

W punkcie III obowiązującego druku skierowania na leczenie uzdrowiskowe lekarz wpisuje wyniki badań: morfologię, OB, mocz, EKG, Rtg klatki piersiowej

Lekarz wystawiający skierowanie zobowiązany jest do prawidłowego i czytelnego wypełnienia skierowania, a w szczególności:

 1. danych osobowych pacjenta, w tym PESEL, imię i nazwisko,adres
 2. odciśnięcia pieczęci świadczeniodawcy i pieczęci imiennej lekarza wystawiającego skierowanie;
 3. informacji o aktualnym stanie zdrowia pacjenta;
 4. jednoznacznie określonego rozpoznania choroby zasadniczej ( w języku polskim) będącej podstawą wystawienia skierowania z podaniem symbolu ICD-10;
 5. informacji o schorzeniach współistniejących.

Skierowanie lekarz przesyła do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Skierowanie może być również dostarczone przez bezpośrednio zainteresowanego świadczeniobiorcę.

Potwierdzając skierowanie oddział Funduszu określa

 1. rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb;
 2. miejscowość i odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z profilem leczenia;
 3. datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie stacjonarnym;
 4. termin ważności skierowania i okres leczenia w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym.
W przypadku dzieci wymagane są następujące wyniki badań: morfologia, mocz, kał na jaja pasożyty
 • Dzieci w wieku 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod nadzorem opiekuna prawnego lub same.
 • Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum kierowane są na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok, a młodzież szkół ponadgimnazjalnych w okresie wolnym od nauki.
 • Nie ma możliwości połączenia leczenia uzdrowiskowego dziecka i osoby dorosłej w tym samym obiekcie i terminie
Nauczyciele mają możliwość skorzystania z leczenia uzdrowiskowego nie tylko w terminie wakacji szkolnych gdyż zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.
 • Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w terminie wolnym od zajęć dydaktycznych będzie możliwe po dostarczeniu zaświadczenia o wykorzystaniu lub braku prawa do urlopu zdrowotnego.
 • NFZ nie ma obowiązku zapewnić wspólnego wyjazdu małżonkom (tzn. w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego).
 • NFZ nie zapewnia kierowania swoich ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk tylko w miesiącach wakacyjnych i podczas ferii zimowych. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku.

W przypadku rezygnacji z otrzymanego skierowania świadczeniobiorca powinien je bezzwłocznie zwrócić do oddziału Funduszu.

Każda rezygnacja z przyznanego leczenia uzdrowiskowego powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie.

Oddział Funduszu uznaje rezygnację i zwrot skierowania z leczenia uzdrowiskowego za zasadny w szczególnych przypadkach, a zwłaszcza, gdy ich powodem jest:

 1. wypadek losowy;
 2. choroba świadczeniobiorcy , potwierdzone odpowiednim dokumentem.

W przypadku uznania rezygnacji, oddział Funduszu wyznaczy nowy termin realizacji skierowania w ramach możliwości oddziału Funduszu oraz zgodnie z pierwotną datą wpływu skierowania.

W przypadku złożenia kolejnego skierowania przed potwierdzeniem realizacji leczenia uzdrowiskowego przez oddział Funduszu, skierowanie takie jest rejestrowane i traktowane jako weryfikacja skierowania z oceną celowości lekarza specjalisty. Każde kolejne złożone skierowanie rozpatrywane jest łącznie z wcześniej złożonymi, oczekującymi na realizację skierowaniami. Skierowania rozpatrywane są zgodnie z datą wpływu pierwszego, oczekującego na realizację złożonego skierowania.

Osoba skierowana na leczenie uzdrowiskowe ponosi następujące koszty:

 1. koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,
 2. koszty częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych wg obowiązujących stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
 3. koszty pobytu i wyżywienia podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,
 4. koszty pobytu opiekuna świadczeniobiorcy,
 5. dodatkowe opłaty w zależności od przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego np. opłat klimatycznych,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.11.142.835).skierowanie wraz z aktualnymi wynikami badań oraz kartą informacyjną z leczenia szpitalnego, w przypadku gdy leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego, podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia. W celu przeprowadzenia weryfikacji OW NFZ przesyła skierowanie świadczeniodawcy, który je wystawił.

W przypadku pozytywnej weryfikacji skierowania świadczeniodawca przesyła skierowanie do OW NFZ w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Skierowanie może być również przesłane przez bezpośrednio zainteresowanego świadczeniobiorcę. Weryfikacja skierowania nie wiąże się ze zmianą kolejki na liście oczekujących.

W przypadku negatywnej weryfikacji skierowania świadczeniodawca zawiadamia o tym świadczeniobiorcę oraz Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej