Dla Świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawcy

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne

10.03.2021

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 10.03.2021 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju leczenie stomatologiczne z terminem składania ofert do dnia 25.03.2021 r., w zakresach:

 

– świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej obszar: województwo Świętokrzyskie,

cena oczekiwana wynosi 1100 zł za ryczałt 12-godzinny,

 

– świadczenia ogólnostomatologiczne gmina: Tarłów,

– świadczenia ogólnostomatologiczne gmina: Raków,

– świadczenia ogólnostomatologiczne gmina: Mirzec,

cena oczekiwana wynosi 1,02 zł,

miesięczna liczba punktów – 7 tys. pkt (0,5 etatu przeliczeniowego – 14 h/tyg.).

 

Ogłoszenie skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1.05.2021 r. do 30.06.2022 r. (okres finansowania 1.05.2021 r. – 31.12.2021 r.)

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm).

Prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu.

Na stronie internetowej: http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/ kontraktowanie-2021/aplikacja-do-przygotowania-oferty/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

 

Ważne:  

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są:

– „oświadczenia personelu”, zgodnie z załączonym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem,

– „klauzula dla oferentów”, należy zapoznać się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, podpisać ja przez osoby reprezentujące oferenta oraz załączyć do oferty.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie personelu

Klauzula dla oferentów

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego