Dla Świadczeniodawcy

SNRL – System Numerowania Recept Lekarskich

SNRL – System Numerowania Recept – Portal Personelu

SNRL – System Numerowania Recept – Portal Personelu, logowanie

Wniosek o dostęp do SNRL/Portalu Personelu

 

SNRL – System Numerowania Recept – Portal Personelu – jest aplikacją internetową, za pośrednictwem której osoby uprawnione do wystawiania recept mogą:

 1. uzyskać  dostęp do Portalu Personelu,
 2. uzyskać uprawnienia do pobierania numerów recept na leki refundowane,
 3. przygotować,  wydrukować i przekazać wniosek w postaci elektronicznej o:
 • utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umów upoważniających do wystawiania recept, które wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r.,
 • rozwiązanie umowy upoważniającej do wystawiania recept z jednoczesnym wnioskiem o utrzymanie, bądź nie, dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnień do pobierania numerów recept po rozwiązaniu umowy upoważniającej,
 1.  aktualizować dane,
 2. samodzielnie zarządzać receptami refundowanymi – rezerwowanie numerów recept z dostępnych puli, drukowanie, blokowanie.

Do pracy z systemem niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do internetu oraz konta dostępowego do systemu. Zalecaną przeglądarką internetową do pracy z systemem jest Firefox.

Osoby uprawnione:

 • Lekarze
 • Lekarze dentyści
 • Felczerzy
 • Pielęgniarki
 • Położne

ubiegające się o uzyskanie, po raz pierwszy, dostępu do Portalu NFZ składają do właściwego oddziału Funduszu wniosek o dostęp do Portalu Personelu w formie elektronicznej, a następnie, osobiście w Oddziale, wersję papierową, przedkładając do wglądu dokumenty potwierdzające tożsamość i uprawnienia zawodowe. Pracownik Oddziału wydaje PIN i Hasło do logowania się w systemie.

Osoby uprawnione do wystawiania recept, które zamierzają rozpocząć wystawianie recept na leki będą miały możliwość, za pośrednictwem Portalu Personelu, przygotować, wydrukować oraz przekazać w postaci elektronicznej do właściwego oddziału Funduszu wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept (jednocześnie z wnioskiem o dostęp do Portalu Personelu). Oba wnioski w postaci papierowej należy przekazać osobiście do właściwego oddziału Funduszu. Uzyskanie dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnienia do pobierania numerów recept wymaga potwierdzenia tożsamości w trakcie jednorazowej wizyty we właściwym OW NFZ w chwili składania wniosków.

Wszystkie osoby uprawnione do wystawiania recept powinny zapoznać się z Zarządzeniem Nr 81/2016/DSOZ Prezesa NFZ zmieniającym zarządzenie Nr 45/2009/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z Zarządzeniem Nr 80/2016/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Przed 2016 r. w celu uzyskania uprawnień do pobierania numerów recept oraz uzyskania konta dostępowego do systemu SNRL, wymagane było zawarcie z OW NFZ umowy na wystawianie recept. Umowy te zawierane były na czas określony lub bezterminowo. Zmiana przepisów prawa wprowadza brak wymagania zawierania umów – uprawnienie do pobierania numerów recept wynika z uprawnień zawodowych i kompetencji osoby personelu.

Obowiązujące umowy na wystawianie recept zostaną automatycznie wygaszone do końca 2016 r. lub można je rozwiązać przez złożenie stosownego oświadczenia.

 1. Wnioskowanie o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept.

Ten punkt instrukcji przeznaczony jest dla osób personelu medycznego, które:

 • przed 13.12.2015 r. zawarły z OW NFZ umowę na wystawianie recept refundowanych,
 • chcą nadal korzystać z prawa do wystawiania recept,
 • dotychczas, nie wnioskowały o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept.

W celu złożenia Wniosku o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept należy po zalogowaniu się do SNRL/Portalu Personelu:

 1. Wybrać obszar: Współpraca z NFZ – Uprawnienia do recept. Wyświetlone zostanie okno Uprawnienia do recept.
 2. Wybrać opcję Wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept. Wyświetlone zostanie okno treści Wniosku o utrzymanie uprawnienia (…) wraz z opcją wskazania statusu Wnioskodawcy.
 3. Zaznaczyć właściwy status lub statusy Wnioskodawcy.
 4. Wybrać opcję Zatwierdź. Wyświetlone zostanie okno Uprawnienia do recept. Nad nazwą listy wyświetlona zostanie informacja, o utworzeniu wniosku.
 5. W celu dokończenia pracy z obsługą wniosku należy kliknąć w wygenerowany numer wniosku. Czynność spowoduje wyświetlenie okna Wnioski (z obszaru: Wnioski – Pozostałe wnioski).

Za pomocą dostępnych dla wniosku operacji należy przejrzeć i zaktualizować dane osoby, ewentualnie dane miejsca, a następnie przekazać do OW NFZ wersję elektroniczną
i papierową wniosku.

 1. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept

Ten punkt instrukcji przeznaczony jest dla osób personelu medycznego, które:

 • posiadają konto dostępowe do systemu SNRL – Portal Personelu
 • mają umowę upoważniającą do wystawiania recept
 • chcą rozwiązać umowę:
 • z zachowaniem prawa do pobierania numerów recept,
 • bez zachowania prawa do pobierania numerów recept, ale z zachowaniem konta dostępowego do SNRL-Portalu Personelu,
 • bez zachowania prawa do pobierania numerów recept oraz bez zachowania konta dostępowego.

W celu złożenia Oświadczenia o rozwiązaniu umowy… należy:

 1. Wybrać obszar: Współpraca z NFZ – Uprawnienia do recept. Wyświetlone zostanie okno Uprawnienia do recept.
 2. Wybrać opcję Oświadczenie o rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recepty. Wyświetlone zostanie okno Oświadczenia o rozwiązaniu umowy…
 3. Wprowadzić datę rozwiązania umowy (umowa nie zostanie rozwiązania wcześniej niż 30 dni od daty dostarczenia oświadczenia do OW NFZ (nie dotyczy procesu automatycznego wygaszania umów))
 4. Wskazać sposób rozwiązania umowy
 5. Wybrać opcję Zatwierdź. Wyświetlone zostanie okno Uprawnienia do recept. Nad nazwą listy wyświetlona zostanie informacja, o utworzeniu wniosku oraz numerze utworzonego wniosku.
 6. W celu dokończenia pracy z obsługą wniosku należy kliknąć w wygenerowany numer wniosku. Czynność spowoduje wyświetlenie okna Wnioski (z obszaru: Wnioski – Pozostałe wnioski).

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy upoważniającej bez zachowania uprawnień jest od razu przekazywane do OW NFZ w postaci elektronicznej. Wymagane jest wykonanie wydruku i przekazanie do OW NFZ wersji papierowej.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy upoważniającej z zachowaniem uprawnienia wymaga wprowadzenia informacji o statusie Wnioskodawcy oraz aktualizacji danych osoby i danych miejsca (jeśli uległy zmianie). Do OW NFZ konieczne jest przekazanie zarówno wersji elektronicznej jak i papierowej.

 1. Wnioskowanie o aktualizację danych

Ten punkt instrukcji przeznaczony jest dla osób personelu medycznego, które przede wszystkim:

 • posiadały konto dostępowe do systemu SNRL i nadal chcą z niego korzystać,
 • dostrzegły nieprawidłowości w danych zarejestrowanych w OW NFZ,
 • zmieniły status Wnioskodawcy lub inne dane dotyczące osoby lub miejsc udzielania świadczeń.

W celu złożenia wniosku o aktualizację danych należy:

 1. Wybrać obszar: Współpraca z NFZ – Uprawnienia do recept. Wyświetlone zostanie okno Uprawnienia do recept.
 2. Wybrać opcję Wniosek o aktualizację danych. Wyświetlone zostanie okno Wniosek o aktualizację danych z możliwością wskazania statusu Wnioskodawcy.
 3. Wskazać status/-y Wnioskodawcy, a następnie wybrać opcję Zatwierdź. Wyświetlone zostanie okno Uprawnienia do recept. Nad nazwą listy wyświetlona zostanie informacja, o utworzeniu wniosku oraz numerze utworzonego wniosku.
 4. W celu dokończenia pracy z obsługą wniosku należy kliknąć w wygenerowany numer wniosku. Czynność spowoduje wyświetlenie okna Wnioski (z obszaru: Wnioski – Pozostałe wnioski).

Za pomocą dostępnych dla wniosku operacji należy przejrzeć i zaktualizować dane osoby, ewentualnie dane miejsca, a następnie przekazać do OW NFZ wersję elektroniczną (przekaż). W przypadku wniosku o aktualizację nie ma obowiązku wykonywać wydruku wniosku.

Miejsce przekazywania dokumentów w postaci papierowej:

osobiście:

Wydział Gospodarki Lekami
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce
budynek Seminarium, pokój nr 15

korespondencyjnie:

Świętokrzyski OW NFZ
ul. Jana Pawła II 9,
25-025 Kielce.

Informacje można uzyskać pod numerami telefonów

Wydział Gospodarki Lekami   41 36-46-176, 41 36-46-178, 41 36-46-179, 41 36-46-293.
Wydział Informatyki    41 36-46-108.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej