Kontraktowanie 2021

Kontraktowanie 2021

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne

19.05.2021

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 19.05.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, z terminem składania ofert do 3.06.2021 r., w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej na obszar: Kielce, powiat kielecki.

  • cena oczekiwana wynosi 1300 zł za ryczałt 12-godzinny,

Ogłoszenie skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1.07.2021 r. do 30.06.2022 r. (okres finansowania 1.07.2021 r. – 31.12.2021 r.)

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm).

Prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu.

Na stronie internetowej: http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/ kontraktowanie-2021/aplikacja-do-przygotowania-oferty/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Ważne:  

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są:

  • „Oświadczenie personelu wykazanego w ofercie”, zgodnie z załączonym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem,
  • „Klauzula dla oferentów”, należy zapoznać się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, podpisać ja przez osoby reprezentujące oferenta oraz załączyć do oferty.

Pliki do pobrania

Oświadczenie personelu wykazanego w ofercie

Klauzula

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego