Dla Świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawcy

Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych w rodzaju rehabilitacja lecznicza na 2024 rok

09.10.2023

Zwracamy się do podmiotów wykonujących działalność leczniczą zainteresowanych udzielaniem świadczeń na terenie województwa świętokrzyskiego w zakresach wskazanych w tabeli poniżej o wypełnienie udostępnionego w załączniku nr 1 do komunikatu zgłoszenia* i przesłanie go drogą e – mailową na adres: dlo@nfz-kielce.pl

Termin przekazania informacji upływa 20 października br.

W ślad za analizą dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz koniecznością opracowania Planu zakupu na 2024r., publikujemy wykaz zakresów i obszarów  bez zabezpieczenia:

Nazwa zakresu świadczeń

Typ obszaru

Nazwa obszaru

Kod obszaru

REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU I MOWY województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

26

REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

26

LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH ZE ŚPIĄCZKĄ województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

26

LECZENIE DZIECI ZE ŚPIĄCZKĄ województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

26

REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

26

*Informujemy, że fakt przekazania przez podmiot działalności leczniczej zgłoszenia nie stanowi zobowiązania NFZ do zawarcia umowy. Zgodnie z zapisami art. 139 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
,, 1. Zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 159 i art. 159a, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie:
1) konkursu ofert albo
2) rokowań.”

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie na 2024

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego